Siener, geroepe Godsgesant

 

 

Onluste_Vure_brand_dwarsoor_SA

Die meerderheid blankes in Suid-Afrika het geen erg aan Siener van Rensburg se visioene nie. Sy profetiese boodskap vir sy volksgenote word steeds deur hulle verwerp. Hulle beskou dit as die onsamehangende gebrabbel van ‘n verstandelik versteurde; hulle verag sy goddelike waarskuwings; in die media word hy gereed deur sogenaamde ‘kenners’ afgekraak en bespot as ’n ‘flentergat-profeet’; ‘daggaroker’ en ‘waansinnige skisofreen wat tydens sy visioene epileptiese aanvalle kry’. Slegs ‘n klein handjievol aanvaar onvoorwaardelik dat hy as Godsgesant met ‘n spesiale opdrag na sy volk ‘gestuur’ is.

Ons is bekend met die profete van die Ou Testament. Die kerk verkondig egter dat hulle tyd nou uitgedien is en dat ons hulle nie meer nodig het nie. Tog lees ek in Hand 2:17 — “En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.”

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) definieer die woord ‘profeet’ soos volg:

“Persoon wat opdrag gekry het van God om te vermaan, te leer en te waarsku; geïnspireerde vertolker van Gods wil; Godsgesant.”

Elke profeet in die geskiedenis is dan ook spesiaal geroep om sy volksgenote in te lig, te vermaan en te waarsku van die oordele wat hulle sal tref as hulle hul nie van hul sondige en verkeerde weë bekeer en tot God terugkeer nie.

En as die volk dan nie wil luister nie, word hulle getugtig — gewoonlik is die roede ook die voorwerp van hulle sonde. In die Ou Testament was dit dikwels daardie heidense nasies waarmee Israel vermeng en ondertrou het, die Kanaäniete, Amoriete, Moabiete, ens. Vandag gebruik God die oorheersing en verdrukking van die Xhosa, Zoeloe, Tswana, ens., as strafgerig omdat ons as sy volk Hom verlaat het om met sy vyande te vermeneg en ooreenkomste met hulle aan te gaan.

Maar sou die geroepe profeet se volksgenote sy vermaninge ter harte neem en hulle van hierdie heidene afskei, beteken dit nie dat hulle voortaan maar net moet ‘glo’ en alles sal dan regkom nie. Nee, daar word ook van hulle verwag om aan die Goddelike opdrag van die profeet gehoor te gee en hulle te verootmoedig, alvorens God hulle lot sal verander.

Siener van Rensburg se opdrag was ondubbelsinnig juis dit: “Buk in die stof voor God en verootmoedig julle voor Hom, dán sal Hy julle aansien en uit die hand van jul vyand(e) verlos!”

Esg 3:17 — “Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.”

Siener het by geleentheid self aan Adaan de la Rey gesê: “Terwyl ek een aand geslaap het, het die Goddelike persoon (die man in grys klere) aan my verskyn, my vreeslik geskud en gevra of ek sal weier om te dra wat God op my lê … en daarvandaan het ek nie getwyfel om te vertel wat ek sien nie…”

Sedert daardie dag het hy nooit geaarsel om aan vriend, volksgenoot en selfs vyand te vertel wat hy gesien het nie, maar hulle ook ingelig en gewaarsku oor toekomstige gebeure. So het hy bv. op Saterdag 11 Julie 1914 — skaars drie weke voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog — onverwags by genl. Koos de la Rey se plaas Elandsfontein naby Lichtenburg opgedaag. Dit was die eerste en enigste keer in die 15 jaar van hulle vriendskap dat oom Niklaas die byna 90 kilometer afgelê het om die generaal op sy plaas drie kilometer buite Lichtenburg te besoek. Hy het geweet hy is die draer van slegte nuus wat die lewe van sy geliefde vriend en volksman raak, en dié tyding wou hy self oordra.

“Oom Koos, ek moes kom. Dis ’n baie ernstige saak,” het hy aan genl. De la Rey gesê, “Ek sien dit word donker … en ek sien Oom sonder Oom se hoed … en dis nie goed nie…”

Die simbool van ‘n man sonder sy hoed, is ‘n teken dat hy binnekort gaan sterf, en oom Niklaas het dit geweet. Daarom het hy al die pad gekom om sy boesemvriend vooruit te waarsku. Genl. Koos de la Rey was die eerste en enigste persoon aan wie Siener die dag en datum van sy dood vooruit meegedeel het.

Nadat Boy Mussmann die opgetekende voorspellings van Siener die eerste keer gelees het, het hy onomwonde verklaar: “Oom Niklaas is ’n tweede Johannes en die gesigte wat hy gesien het, is ’n tweede Openbaring van wat nog met sy geliefde volk gaan gebeur.” Daar kan dus geen twyfel bestaan dat Siener ‘n ‘geroepe Godsgesant’ is nie!

Daarom verbaas dit my dat iemand soos prof. Andries Raath wat hom al dekades lank met die Boereprofeet se gesigte besig hou, glad nie Niklaas van Rensburg se profetiese bediening verstaan nie. In ‘n praatjie wat die aand van 26 Desember 2013 oor Radio Orania uitgesaai is, het hy o.a. die volgende verstommende (polities-korrekte?) uitspraak gemaak:

“Al wat hy (Siener) vir sy medegelowige Afrikaners wou sê, is — hou vas aan die geloof; daar kom moeilike tye, maar al wat julle deur hierdie tye gaan dra, is die geloof, en dis is al — enige iets wat daar bykom, enige iets wat daar bygevoeg word, is louter fiksie. En dit is nou hier waar sekere skrywers se werk so vrugbaar geword het dat hulle nie net oom Niklaas se werk probeer oorneem het nie, maar dat hulle selfs die werk van die Here probeer doen. Dit het mense beskaamd gelaat, mense wat op hierdie twak gereageer het, het maar net weer hulle Venter-waentjies moes afpak en was eintlik op ‘n oefening in futiliteit meegevoer…”

As dit die alfa en omega van Siener se taak as profeet was, waarom het God hom dan na ons gestuur? Waarom dan al die moeite gedoen om oor ‘n tydperk van 27 jaar meer as 700 visioene en byna 200 simbole toekomstige gebeure aan Siener van Rensburg te openbaar? En waarom was dit dan ook nodig dat sy dogter Anna die gesigte vir 12 jaar lank noukeurig in ‘n boek moes opteken? As dit die Vader se enigste doel met Siener was om ons sover te kry om  ‘net te glo en alles sal regkom’, dan was al daardie honderde gesigte mos heeltemal oorbodig! Want praat jy met ‘n dominee, pastoor, priester of enigiemand wat die ‘goue middeweg’ bewandel, oor die tekens van onheil wat Siener aan ons gegee het, is hulle dadelik gereed met ‘n antwoord: “glo net en alles sal ten goede meewerk!” Sondag na Sondag word gemeentes ook van elke preekstoel af hiermee gerusgestel.

Prof. Raath beweer verder dat Siener geen ‘toekomsvoorspellings’ gemaak het nie, en mense wat sy gesigte as sodanig beskou en hulle vir daardie dinge voorberei, “is nie op die geloofspad nie, maar is eintlik besig om die bose te dien,” sy eie woorde.

Dit beteken dus dat ons ons glad nie moet steur aan die toekomstige onheile (maar ook troosvolle dinge) wat Siener ons self op die hart gedruk het nie: Hy sien gewapende swartes (‘n swart slang) vanuit Zimbabwe hiernatoe kom wat hulle by Vereeniging ingrawe — hy sien vure wat na afloop van ‘n begrafnis uitslaan — hy sien ‘n emmer bloed in Johannesburg omkeer — hy sien mense wat verwilderd uit hulle huise vlug sonder om deure of vensters toe te maak.

Op 1 Okt. 1917 sien hy in ‘n gesig “die mielie stronke is bij Johannesburg aan brand. Aan hierdie kant van Johannesburg is ’n klomp vaal witpens bokke bijmekaar op ’n bult. Van Oost kom wilde makauwe en trek die zelfde rigting wat die vuur gebrand het. Aan die Ooste kom ’n rij kafferassegaaie uit. Van Oost na N.W. gaan groot en klein rooi beeste uit. Die mieliestronke wat  brand, is ’n teken van onluste en bloedvergieting wat daar plaasvind. Terselfdertyd sien hy Engelse in Johannesburg (vaal witpensbokke) wat hulle met die Boeresaak vereenselwig. Vreemdelinge (wilde makoue) uit Oos-Afrika (Mosambiek en Tanzanië) stroom die land binne en oral waar hulle kom, is daar xenofobiese aanvalle en bloedvergieting (en trek in dieselfde rigting wat die vuur brand).

Maar hy sien ook ‘n gees van verskrikking deur die land trek wat maak dat ons vyande op die vlug slaan. Hy sê self: “Dis God se straf vir die duisende lewens wat hulle geneem het en ook omdat hulle van ons land ‘n woestyn gemaak het.”

Ons vra weer: Hoekom moet hierdie dinge van die volk weggehou word? Waarom beskuldig hy hy mense wat méér as ‘glo net’ in die visioene sien, daarvan dat hulle ‘n verskuilde agenda het? Almal wat kosvoorrade bymekaargemaak het omdat oom Niklaas in sy visioene uitdruklik gewaarsku het daar kom tye van groot kragonderbrekings en kosskaarste — hy “sien by Johannesburg lê ‘n ontsaglike groot hoop vuurmaakhout en die mense het net ‘koue pap en stampmielies’ om te eet. In verskillende ander gesigte het hy weer gesien die pappot is ‘leeg.

En watter ‘werk van Siener’ wil hulle probeer oorneem as sy opdrag (volgens prof. Raath) was dat ons ‘net moet glo’?

Hoekom wil hy niks daarvan weet dat ons volk hieroor ingelig en gewaarsku moet word nie? Het hyself nie dalk ‘n verskuilde agenda nie?

Radio Orania se programleier, Celéste van Niekerk, het die opmerking gemaak dat hy (prof. Raath) seker nie saamstem met Frik Pretorius dat daar globaal oorlog sal uitbreek nie (m.a.w. ‘n Derde Wêreldoorlog). Sy antwoord was kort en kragtig: “Dis louter snert!”

Oënskynlik het ons professor nog nie Siener se gesig van 2 Desember 1915 gelees nie: “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste in die dorp loop. Toe raak die groot huise in die dorp weg en naderhand was al die huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker daar (Rusland deur Turkye, oftewel, die Ottomaanse Ryk aan die begin van die derde wêreldoorlog”. Dan het Siener hier mos ook louter snert gepraat!

Frik Pretorius wat ook aan die program deelgeneem het, het miskien vir ons die beste opsomming gegee van prof. Raath se bydrae sover dit die Boereprofeet betref. Hy sê: “Professor Raath mag dalk ‘n absolute kenner van Siener as persoon wees, maar hy weet van die betekenis van hierdie visioene net mooi niks nie! Hy het nog nooit een enkele visioen probeer uitlê en verklaar nie. Sy jongste boek oor Siener se lewe kan nooit meer as net nog ‘n boek oor die geskiedenis van Siener as historiese figuur wees nie. Die volk soek inligting oor die toekoms … en dit is net in die visioene te kry…”

Die dag toe prof. Raath oor Siener se gesigte begin skryf het, is hy as wagter op die volksmuur aangestel, en daarom is dit onbegryplik dat hy die volk nog nooit uit Siener se visioene probeer inlig of waarsku het nie. Net soos die liberale, vrysinnige denkers ignoreer hy dit. Dis presies net die teenoorgestelde wat Esegiël sê:

Esegiël 33:6 — “As … die wag (Andries Raath) die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van Andries Raath eis.”

As prof. Raath enigsins vir sy medeblanke volksgenote omgegee en hulle as sy naastes liefgehad het, sou hy ten minste die Siener en Boy Mussmann se voorbeeld gevolg het deur die volk te waarsku oor wat daar nog vir hulle voorlê. Siener en Mussman was nie bang om dit te doen nie, en juis daarom is hulle herhaaldelik geteister en vervolg. Hulle het eenvoudig geweier om polities-korrek  op te tree!

Vure wat uitkom
Skaars sewe dae nadat Mandela se kis in die aarde verdwyn het, het vure oral in die land begin uitslaan, en op 6 Februarie berig die SABC News dat  daar op meer as 65 plekke landswyd “gewelddadige betogings” losgebars het. (Of soos Siener sou gesê het: “65 vure het uitgeslaan…” Dit is so erg dat die Afrikaanse ANC mondstuk, Beeld, in ‘n berig  ook as’t ware die woorde uit Siener se mond gehaal het om die toenemende geweld in die land te beskryf: “Dit is ’n smeulende vuur wat stadig maar seker landwyd versprei. En ál meer opvlam. Landsburgers kom in opstand teen die regering. Soos die laaste paar dae toe gewelddadige betogings teen swak dienslewering en gebrekkige polisiewerk op verskillende plekke uitgebreek het. Kenners meen die keelvol-faktor is buite beheer.”

Dieselfde dag berig Die Burger op sy voordat “Dis algemene opstand”. En vandag, 6 Februarie 2014, woed gewelddadige betogings dwarsoor die land op meer as 70 plekke. Dis opvallend dat net jeugdiges aan die “opstande” deelneem, wat ‘n aanduiding kan wees dat Julius Malema agter die skerms betrokke mag wees.

En ironies genoeg het Siener se gesig van 100 jaar gelede — vure wat uitkom — vanaand om sewe-uur op eNCA-TV-kanaal die hoofnuus gehaal: A COUNTRY ON FIRE en violent protests spread across South Africa.

Hierdie landswye protesbeweging is moontlik reeds ’n groter politieke beweging as die regerende ANC. Dele van die land is letterlik aan die brand, maar Jacob Zuma is nêrens te sien of te hoor nie.

Sy weifelende en afwesige leierskap help om die vlakke van frustrasie onder betogers verder op te jaag.

Hulle voel niemand luister of slaan ag op hul besware nie en daarom wend hulle hul dikwels onverskoonbaar tot geweld.

Zuma is nie juis begerig om die betogers onder bedwang te kry nie; waarskynlik uit vrees vir die voorvadergeeste wat op die oomblik glo “woedend” is omdat duisende swartes nie meer vir die ANC wil stem nie. Selfs Mandela het vanuit die graf  die werkers daaraan herinner dat hulle die oorspronklike doelstellings van die party moet eerbiedig, nl. om as ‘n eenheid te veg vir dit wat regmatig aan hulle behoort, want al die jare nog het die voorvadergeeste hulle hoop gevestig op die ANC om aan die “Afrikaan” sy waardigheid terug te besorg met die besetting van grond wat deur kolonialiste van hulle “gesteel” is. Maar nou is daardie droom besig om te vervaag en die enigste hoop wat hulle nog het, is dat die veronregte, werklose en verarmde jeug sal “opstaan” om dit te doen.

Reeds in hierdie vroeë fase van ‘n moontlike Arabiese lente, is daar min twyfel dat die polisie geen beheer meer oor die betogers het nie. Behalwe dat die betogings besig is om verder en verder uit te kring, is daar ook ‘n duidelike patroon van optrede sigbaar. ‘n Groep jeugdiges versamel by ‘n vulstasie waar daar gewoonlik ‘n snoepwinkel is. Hulle bestorm die winkel, help hulleself aan koeldrank en nadat hulle dit gedrink het sonder om daarvoor te betaal, word die leë bottels sommer daar by die vulstasie vol petrol gemaak. Hierna skeur die betoger ‘n smal strook van sy hemp af, prop dit in die bottel, en siedaar! — hy het nou ‘n dodelike brandbom.

Geweld in Sebokeng

Geweld in Sebokeng

Hiermee gewapen is reeds polisiekantore, munisipale geboue, huise en sale afgebrand. Die aanvalle word snags uitgevoer en teen die tyd dat die polisie opdaag, is dit reeds te laat. Op Bronkhorstspruit het dinge so hand uitgeruk dat polisieversterking van Middelburg af ingeroep moes word. Hulle het egter nog skaars op Bronkhorstspruit geland, of hulle moes inderhaas weer terugjaag na Middelburg omdat daar skielik ook geweld uitgebreek het. Was dit blote toeval, of was dit so beplan om polisie-optrede aan bande te lê?

Hoe ernstig die saak is, blyk uit ‘n boodskap wat Zuma twee dae gelede aan sy minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nquakula, gestuur het. Daarin word kortliks gesê dat indien die polisie nie meer die massa betogers kan hanteer nie, hy geen ander keuse sal hê as om die weermag se hulp in te roep nie, en in daardie geval kan hy dalk ook verplig wees om krygswet af te kondig.

In Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy die geweld by ‘n koppie naby Rustenburg gesien het, het hy ook gesien dat daar groot bloedvergieting in beide Johannesburg en Bloemfontein gaan plaasvind: ‘n misvuur brand in Johannesburg en in Bloemfontein sien hy ‘n swart wolk vol mense. Tussen ons borrel die putte … donkerbruin perde hardloop weg en ‘n wit vlag hier raak van die westekant af aan die brand.

Die passtukke van hierdie gesig se legkaart begin nou eers in plek val. Die misvuur wat hy in Johannesburg sien brand, dui daarop dat die moeilikheid wat daar begin het met die dood van 34 mynwerkers gaan uitkring en nie weer tot bedaring sal kom nie. Ons staan nou op die vooraand van die vervulling van die oorblywende simbole, nl. Die misvuur wat in Johannesburg brand — dis swart geweld wat in die aand/nag gaan losbars, want tradisioneel is dit swartes wat miskoeke gebruik om mee vuur te maak en gewoonlik in die aand nadat hulle van die werk afgekom het. Dan sien hy in Bloemfontein ‘n swart wolk volk mense. Met genl. De la Rey se gewelddadige dood op 15 September 1914 (100 jaar gelede) het Siener ‘n swart wolk bokant Lichtenburg sien hang. Die wolk bokant Bloemfontein is baie meer sinister, dit dui op baie mense wat onnatuurlik of gewelddadig gaan sterf; miskien nog in ‘n vliegtuigongeluk. Net hierna sien hy tussen ons borrel die potte. Dit beteken daar woed ’n burgeroorlog (swart teen swart); maar blankes is (nog nie) direk daarby betrokke nie. … Uit vrees slaan die Engelse en liberaliste op die vlug, en dan raak ’n wit vlag van die westekant af aan die brand. (Daar is geen hoop meer op vrede nie, want die ‘vredesvlag’ is in vlamme).

So kan ons dan groot gebeurtenisse in die nabye toekoms verwag!

eskom_2014

Staking dreig by Eskom
Terwyl Eskom letterlik dag en na worstel om sy kragstasies aan die gang te hou, het Numsa se metaal en energieseksie-koördiuneerder, Stephen Nhlapo, aangekondig dat “hoewel Eskom-werkers nie kan staak nie omdat hulle noodsaaklike dienste moet verrig, het hulle nou die punt bereik waar hulle die stelsel gaan uitdaag, en as dit nodig is, ‘n onbeskermde staking uitroep.”

Samehangend hiermee wil die steenkoolmynwerkers nou ook R12 500 basiese salaris hê en ons verneem hulle wil nog hierdie maand begin staak.

Na Mandela se dood het die rand tot sy laagste vlak in die geskiedenis teenoor die dollar gedaal. Talle groot invoermaatskappye het die invoer van nie-noodsaaklike produkte voorlopig bevries omdat die rand glo in ‘n “vrye val” is en hulle nie weet waar dit gaan eindig nie.

Dan was die ekonoom moontlik reg wat gesê het die rand is aan Mandela se hyg en snak na asem gekoppel en sy dood tot gevolg kan hê dat ons nuttelose papier-Mandelas nog in die as gaan beland.

Zuma en sy diknek-span is ook voor in die ry wat korrupsie betref. Sedert 2012 staan hulle pa vir meer as 5 400 gevalle wat hulle beursies laat bult het; voeg hierby Gupta, Nkandla en die e-Tol en jy kyk in ‘n spieël van raaisels.
By verre is dit nog nie al nie. Binne twee maande, so sê hulle, gaan jou kar se tenk R800-R1 200 se brandstof sluk om tot by sy keel vol te maak.

Maar steeds bly die sweephoue val.

Die profeet Esegiël het gewaarsku dat oorstromende stortreën en hael verwoesting sal saai. Ons het dit pas beleef, selfs hier in die Klein-Karoo is daar boere wat feitlik al hul steenpit- en druiwe-oeste verloor het. ‘n Boer langs die Gamka-rivier se druiwestokke is nie net see toe weggevoer nie, maar saam daarmee ook drie meter diep vrugbare grond. Slegs die wit rivierklippe het agtergebly. In Noordwes het boere weer hulle veekuddes verloor weens die uitmergelende droogte.

En nog is dit het einde niet.

Met die goeie reëns in die Groot Karoo dreig daar nou een van die grootste uitbrake van ‘n bruinsprinkaanplaag in 17 jaar. Die swerms kan van nou af tot Maart verskyn en hulle sal alles verteer van hier tot in Botswana, tot in Zimbabwe, tot in Namibië. Die Zimbabwiërs is bevoorreg, die meer as twee miljoen verhongerdes sal nou, net soos Johannes die doper, kan aansit by ‘n tafel van sprinkane en heuning. Ons Jacob moet net die heuning verskaf.

Het ons maar na ons profeet se vermaninge en waarskuwings geluister en ‘n knie of twee gebuig, dan sou geeneen van hierdie plae ons besoek het nie!

Jy sal nog hyg en bewe…

Wildehond en heiden bo vanuit die donker veld;
vader van die duisternis, verdrukking en geweld.

Hier waar ek op my barre stukkie witland staan,
hoor ek weer en weer jou tromme in die verte slaan;

jou voetgestamp wat aankom uit die bleekgrys môremis;
jou klophings-runnik loei ver en wyd — jou wrede lis.

Ja, ek sien jou skild en spies bokant die lang gras styg.
Maar jy, o heiden uit die donker veld, jy sal nog hyg,

jou knieë knak, jou oog uitpeul as jy bewend voor my staan —
en skielik weet wat Hý in my siel gaan wakker slaan!

Siener van Rensburg


 


 

 

Tel: 028 551 2516 | Faks: 086 270 6347 | Epos: info@vaandel.co.za | Webtuiste: vaandel.co.za

 

(U is welkom om ons artikels aan te stuur vir soveel mense as wat u dink sal belang stel.)

 
 

Derde Wêreldoorlog — Britse staatsleier moet éérs sterf

‘n Faksimilee van ‘n gedeelte van die visioen van Siener wat in 1838 landswyd versprei is.

In 1920 het Siener aan dr. Servaas Rossouw ‘n voorspelling gemaak oor die uitbreek van die aanstaande (Derde) Wêreldoorlog. ‘n Kopie daarvan is in 1992 agter ‘n deurkosyn in Alberton ontdek (Die Transvaler, 22 Januarie 1992) waar dit deur ‘n vorige eienaar (vermoedelik gedurende die 2de Wêreldoorlog) versteek is.  Genl. Jan Smuts het destyds almal vervolg het wat inligting oor Siener versprei het.

Boy Mussmann was van mening dat Siener met die visioen die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog gesien het, pleks van die  Derde Wêreldoorlog, en hy het dit al in 1938 landswyd begin versprei. Berigte daaroor het in o.m. Die Burger, Volksblad en later in Die Dapper Boodskapper verskyn.

Die visioen (‘n verkorte weergawe):

“Die aanstaande wêreldoorlog sal uitbreek nadat (my beklemtoning)‘n groot staatsman van Engeland dood is. Aan die oorlog sal 8 groot nasies deelneem — vyf aan Duitsland se kant en drie aan Engeland se kant. Engeland se grootste bondgenoot gaan nie ver saam in die oorlog nie. Op die Westerfront word twee slae gelewer, waar bloed deur die graspolle sal loop soos water as dit reën. Die twee slae beslis die wêreldoorlog, maar beëindig dit nie. God sal dan sewe plae oor Engeland beskik, waaronder: Indië vermoor al die Engelse daar — net ‘n klompie ontsnap. Daar is hongersnood. Hulle krediet raak op. Burgeroorlog is die vernaamste.

“Met wetgewing konfiskeer ons wat van ons weggeneem is, dis ‘n regverdige saak. Ons roof of steel nie. Na die twee groot slae gelewer is op die Westerfront, kom vyf oorlogskepe na Duitswes en een vliegkampskip na Duits-Oos. Sodra die oorlogskepe land, vlug die Engelse weg uit Rhodesië (Zimbabwe) en Kaapland”.

Hierna volg daar ‘n lang tydsverloop, waarin hy o.m. “sien die parlement sit; dit reën en die gras word groen (lente); die gras word weer wit en droog (winter), en as dit die tweede keer groen word (aanbreek van die lente), kom daar 3 blou briewe in die parlement.

“Na die derde brief spat hulle (parlementslede) uitmekaar en vlug weg uit die Kaap. Ons (weerbare manne) beweeg na Lichtenburg en by ‘n koppie spreek ‘n man in ‘n bruin pak klere ons toe. Ons trek weer hier af soos in 1914. Langs Grootrivier (die Oranje) kom Wes-Transvaal, Suid-Vrystaat en Oos-Kaapland bymekaar en daar ontmoet ons die Duitsers en kry ons ons gewere en kanonne wat ons nodig het. Nou begin ‘n groter staking as in 1922. Ook die treine staan, behalwe die trein (onder Duitse beheer), tussen Prieska en Duitswes”.

 
 

Uhuru Shipping soek persone wat kan help met dringende vervoer. Die facebook advertensie is in drie tale — o.m. in Chinees, Russies en Hindi. Dit was binne enkele ure afehaal.

Hoekom word Natal, Noord-, Oos- en Suid-Transvaal, of Noord-, Oos-, Wes-Vrystaat en Noord-, Wes- en Suid-Kaapland nie genoem nie? Dit kan beteken dat hierdie streke se weerbare manne die binnelandse chaos en geweld onder beheer moet hou?

“By Kimberley val daar bomme. Rhodesië en al die Engelse, Jode en Jingo’s hier vlug nou na Vereeniging. Daar val ook bomme en dan vlug hulle na Durban”. Hy sê dat wanneer hulle op die skip is en nog op ons terugskiet, val sy Bybel oop by Eksodus 14:13 wat sê

“Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie”.

“Terwyl dit alles hier by ons gebeur, sien hy in Europa ‘n vreeslike dik klipmuur en agter die muur donker rookwolke wat draai (dit beteken dat die oorlog daar baie ver gevorder sal wees voordat ons dit sal weet (dit ons sal raak).

Siener het elders ook gesê die oorlog sal ons vyande daar so besig hou dat as hulle weer hierheen kyk, ons dinge hier afgehandel sal wees, en dat ons dan met Duitse hulp tot by die ewenaar die land sal “skoonmaak”.

Mnr Boy Mussmann was ortuig daarvan dat hierdie visioen die gang van sake in die 2de Wêreldoorlog beskryf, maar dit klop nie, want die verloop daarvan val nie in plek met gebeure soos ons dit ken nie.

Ten eerste, Siener het gesê ‘n belangrike Engelse staatsman of -leier sal vóór die begin van die oorlog sterf. Die Britse eerste minister, Neville Camberlaim, sterf eers op 9 November 1940 — 14 maande na die uitbreek van die oorlog.

(Terloops, baron Margaret Thatcher is op 8 April 2013 oorlede. Kon Siener se gesig dalk na haar dood verwys het, want Thatcher was Suid-Afrika in die jare tagtig goedgesind? Die Britse koerant, The Guardian, het pas in ‘n nydige artikel haar en pres. Ronald Reagan van Amerika skerp veroordeel omdat hulle sanksies teen Suid-Afrika geweier het; Thatcher het apartheid ook gesien as ‘n bolwerk teen Kommunisme, en in 1987 openlik gesê: “The ANC is a typical terrorist organisation ... Anyone who thinks it is going to run the government in South Africa is living in cloud-cuckoo land”. Toe Mandela in 1990 op besoek aan Engeland geweier het om Thatcher te ontmoet, het die LP, Terry Dicks, gevra: “Hoe lank gaan sy nog toelaat dat hierdie swart terroris haar in die gesig skop?” (The Independent, 24 April 2013). Waarom het Thatcher haar biograaf, Charles Moore, versoek om haar lewensverhaal eers ná haar dood te publiseer? Is dit omdat sy dinge bekend gemaak het oor haar en koningin Elizabeth II se konflikte oor Suid-Afrika, apartheid en Mandela? Die koningin moes Thatcher glo in Julie 1990 aansê om Nelson Mandela op sy tweede besoek aan Engeland te ontmoet. By hierdie geleentheid het studente plakkate vertoon met die woorde: “Hang Nelson Mandela”).

Tweedens, volgens Siener sou vyf groot nasies aan Duitse kant veg en drie aan Engeland se kant. In die 2de Wêreldoorlog het net twee nasies Duitsland gesteun (Italië en Japan, saam met Duitsland was hulle bekend as die Spilmoonthede). Altesaam 18 lande (die Gealieerdes) was Engeland se bondgenote.

Derdens, die sewe plae wat Siener vir Engeland in die oorlog voorspel het, is nie gedurende die oorlog bewaarheid nie.

Skouburge vir die inspit-opvoering

Volgens Jacques Grobbelaar, uitvoerende hoof van Stadium Management South Africa, ly die vyf nuwe stadions wat teen ‘n koste van R16 miljard vir die Wêreldbeker-sokkertoernooi in 2010 opgerig is, enorme verliese omdat hulle feitlik nie meer gebruik word nie. Tog word daar steeds astronieniese bedrae vermors om die stadions “in stand te hou”. Waarom?

So beloop net die maandelikse bedryfsuitgawes van die FNB-stadion in die suide van Johannesburg R4,5 miljoen (tussen R50 miljoen en R60 miljoen per jaar).

Belastingbetalers in eThekwini het sedert 2010 al ’n stewige R50 miljoen vir die verliese van die Moses Mabhida-stadion betaal.

Die Kaapstadse stadion in Groenpunt se jaarlikse bedryfskoste is ’n astronomiese R58 miljoen, terwyl die geskatte inkomste per jaar slegs R14 miljoen is.

In Polokwane in Limpopo het die Peter Mokaba-stadion se bedryfsuitgawes in 2011 R35 miljoen beloop, vergeleke met ’n inkomste van net minder as R10 miljoen.

Die Nelson Mandela Bay-stadion se bedryfsuitgawes was R25 miljoen.

Die vraag is, hoekom word daar steeds volgehou met die in stand houding van hierdie wit olifante?

Die antwoord is baie eenvoudig: Hulle sal dien as “skouburge” vir Mandela se “inspit-opvoering”. Reeds vóórdat die finale Wêreldbekersokkerwedstryd gespeel is, is ’n blanke vrou aangewys as hoofkoördineerder en beplanner vir die “huisvesting” van die horde toeskouers wat vir Mandela se begrafnis sou opdaag. Sy moes alle sokkerstadions dwarsoor Suid-Afrika besoek en gereedkry as versamelpunte vir die verwagte “tien miljoen swartes wat Mandela se begrafnis sal bywoon”. (Marthinus van Sckalkwyk op TV).

Geskikte stadions in elke dorp en stad moes ingerig word om begrafnisgangers etlike dae lank te huisves. Daar moet dus voldoende toilet- en eetgeriewe wees, genoeg drank vir die dorstiges, asook reuse TV-skerms sodat die toi-toiende, uitbundige kierieswaaiers ongestoord en met die gebruiklike groot geween, die verloop van die begrafnisseremonie kan volg. Verder moes verhoë opgerig word vir eregaste en sprekers wat huldeblyke moet lewer en musikante en sangers wat die voorvadergeeste moet nader roep.

Eskom, Eskom, wáár is jy?

Op 22 April het die elektrisiteitsvoorsiener weer eens gewaarsku dat met die koudste winter op hande, daar kragonderbrekings sal wees. En hoewel sy hoof, Brian Dames, gesê het hulle sal dit “ten alle koste probeer” voorkom (Eskom het dieselfde gesê voordat ons in 2008 beurtkrag gekry het), lyk die kanse maar skraal, want daar is ‘n baie groot verskil hierdie winter — reuse-onderhoudswerk, wat gewoonlik in die somermaande gedoen word, kan nie langer uitgestel word nie. “Ons gaan tussen April en Augustus moet werk aan nege eenhede,” het Dames gewaarsku.

Dit word nie vir ons gesê watter “eenhede” nie, maar dit sal Eskom se kragopwekking met minstens 2 000 megawatt verminder en sluit van die grootste aanlegte in, o.a. die Koeberg-eenheid wat al sedert 20 Februarie staan nadat dit outomaties afgeskakel het toe daar ‘n kortsluiting op die skakelbord was — selfs ‘n Franse tegnikus wat spesiaal gekry is om die probleem “binne dae” op te los, is onverrigter sake weer vort. Ons sal seker ook nooit hoor wat dit Eskom gekos het nie! Blanke tegnici in Suid-Afrika wat die herstelwerk kon gedoen het, beklee tans van die hoogste poste by buitelandse kerkragsentrales. Verder kan Eskom nie (soos vroeër al gesê) sy gewone kwota van die Mosambiekse Cahora Bassa-projek kry nie, weens vloede wat die stelsel beskadig het. Daarby het die staking van meer as twee weke by die steenkoolgroep Exxaro die land se kraguitset met 'n verdere 1 000 megawatt verminder.

Die winter het nog skaars begin en al Eskom se aanlegte steier reeds onder die verhoogde aanvraag. Oral in die land is daar sporadiese kragonderbrekings — in Johannesburg tot vier keer per dag.

Met die 2 000 megawatt wat verlore is, sal minstens 2 miljoen huishoudings sonder krag wees, aangesien één megawatt genoeg elektrisiteit vir sowat 1 000 huise verskaf. Volgens Dames is die eenhede ook aan die verouder en kan die onderhoudswerk glad nié langer uitgestel word nie!

Die “uiters koue” winter wat volgens Dames op hande is, kan sake net vererger en tot groot kragonderbrekings lei.

Dan het die minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, op 21 April, na aanleiding van die Nasionale Energiereguleerder (Nersa) se besluit om net 'n 8%-verhoging in die kragtarief toe te staan, gesê dat “hierdie winter anders gaan wees. Eskom het om 'n 16%-verhoging aansoek gedoen en die prentjie van kragvoorsiening in Suid-Afrika het nou drasties verander, want dit sal ingrypende gevolge vir die bedryf en volhoubaarheid van Eskom hê”.

Hierdie bedekte waarskuwing behoort elke verbuiker regop te laat sit, en te laat besef dat die landwye kragkrisis in 2008, toe die ekonomie miljarde rand verloor het omdat fabrieke, myne en smelters dae lank moes sluit, na kinderspeletjies kan lyk in vergelyking met wat nou voorlê.

Eskom het R500 miljard bewillig om sy ou, uitgediende aanlegte te probeer opgradeer, maar soos ‘n senior werknemer sê: “hulle het 18 jaar te laat wakker geskrik — die skrif in aan die muur en die lig in die tonnel kan dalk binnekort ophou flikker!”

 
 
 

Die VN helikopters is op 27 Maart bokant Johannesburg opgemerk wat in die rigting van Vereeniging gevlieg het.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Swaar gewapende sekuriteitswagte het in Januarie begin om 2 x 50 skeepshouers vol ammunisie vanuit Kaapstad en Durban na Alkantpan (die weermag se toetsterrein — 65 km by 13 km groot) naby Copperton in die Noordkaap te vervoer. Die laaste houers moes teen April by Alkantpan afgelewer word). Dit is nie algemeen bekend nie, maar die ANC regering het Alkantpan as’t ware in die geheim aan die Chinese verkoop, en hulle is baie bedrywig daar met wapentoetse. Soms is dit so erg dat die skokgolwe inwoners van Copperton se vensterrame laat ratel. Daar is ook 'n vliegverbod oor die lugruim bokant die Chinese toetsterrein.
  • Alle ambassades in Suid-Afrika is ‘n geruime tyd gelede reeds versoek om gastelyste vir Mandela se begrafnis voor te lê. Daar is ook gerugte in omloop dat Pretoria gedurende die tyd wat Mandela in staatsie lê afgekordon gaan word.
 

 

 

Drie onheile, sonder krag, sonder water, sonder kos

Die huidige omstandighede is besig om die noodsaak vir voorbereding al hoe duideliker te maak.

Siener van Rensburg het drie groot onheile onder ‘n swart regering vir Suid-Afrika voorspoel, nl. kragonderbrekeings, waterskaarste en voedseltekort.

1) Tydens ‘n reuse-kragonderbreking sien hy op 1 Aug. 1917 In die rigting naar Johannesburg lê ’n groot klomp droge hout van omtrent honderd tree in die rondte. Daar staat ’n tafel gedek en daar is koue gestampte mielies in ’n skotel, en ’n skotel kou pap kom ook op die tafel.

2) 12 Des. 1917 — Van die Noorde kom ’n groot tjenk. Uit die tjenk rol fijn skaap mis die tjenk rol na die Zuide die aarde word net een miswerf. (In Siener se tyd was daar nog maar min munisipaliteite of dorpsrade (behalwe in die groter stede) wat kraanwater voorsien het. Die boere op die plase en ook die dorpsbewoners het meestal groot opgaartenks gebruik om hulle drinkwater in te bewaar. Dus, dat die ou Siener skaapmis (uitwerpsel) uit die tenk sien rol het, wys vir ons dat ons drinkwater nog eendag vanuit die noorde tot in die suide besmet of besoedel gaan wees).

3) (2 Oktober 1915, 19 Oktober 1919 en 12 Desember 1915): Ons sit nog en eet, dan raak die kos weg …ook die melkskottels is leeg, en die vrouens is nakend. Daar sal ‘n groot tekort aan melk en klerasie wees — armoede. Ook op die wingerd- en vrugteboere wag daar donker tye en misoeste: Ek sien leë druiwemandjies en perskes wat in ‘n sloot lê.

Blaker en kers

Zola Tsotsi, voorsitter van die energieverskaffer, Eskom, het erken dat die kragstelsel onder baie druk is en dat daar slegs 1% reserwe-kapasiteit beskikbaar is. Vanuit Eskom se binnekringe is verneem dat verbruikers gedurende die wintermaande veel groter kragtekorte sal ondervind as in 2008 toe beurtkrag die land feitlik lamgelê het.

“Dit moes een of ander tyd gebeur,” sê ons bron, “want al die groot kragstasies in die land is reeds ouer as 50 jaar en daar is sedert 94 net gelas en gelap. Kort vóór die ANC se oorname het die NP regering ‘n volledige opgraderingplan vir al vyf groot steenkoolkragstasies, asook Koeberg op die tafel gehad; maar die Mandela-regring het dit eenvoudig geïgnoreer omdat die koste glo “buitensporig” hoog was en daardie geld eerder gebruik kon word om nuwe “kundiges” aan te stel wat die nodige versiening sou kon doen. Die bestaande “kundiges” het spoedig hul tasse gepak en na die buiteland verhuis om daar hulle kundigheid te gaan aanwend. Eskom het nie op hom laat wag nie en ter plaatse weer flink hulle agtergeblewe oom, ouboet, sus, neef en niggie in aangestel teen ‘n gemiddelde salaris van R52 000 per maand. Dit is so pas verhoog na R70 800, maar steeds is daar geen sprake van instandhouding nie.

Die situasie het sedert begin 2012 so versleg dat daar sedertdien landswyd sowat 700 kragonderbrekings in talle dorpe en stede voorgekom het. Net verlede maand was verskeie dele van Pretoria al die hoeveelste keer sonder krag weens ‘n kabelfout by die Clydesdale-substasie. (Waarom kan Eskom nie maar eerlik wees en sê dit was as gevolg van kabeldiefstal nie?) Net die vorige dag het ‘n soortgelyke “kabelfout” in die Oos-Rand groot kragonderbrekings in Brakpan, Springs en Nigel veroorsaak.

En skaars ‘n week gelede was dit Alberton se beurt om saans vir meer as ‘n week lank in donkerte gehul te wees. Sam Modibe, woordvoerder van die Ekurhuleni-metroraad, het toegegee dat hulle nie presies weet wanneer die krag weer aangeskakel sou word nie.

Andrew Moutsatsos, eienaar van die bekende Proto-bakkery in Alberton, was moedeloos. “Ons is al 50 jaar in Alberton. Nog nooit was daar sulke kragonderbrekings nie. Twee uur, vier uur, ja, maar nog nie ses dae nie. Ek moet my werkers betaal, maar hulle werk nie. Ek verloor duisende rande. As dit so aangaan, moet ek hulle laat loop. ’n Kragopwekker vir die bakkery kos R100 000. Waar moet ek dit kry?” het hy moedeloos gevra.

Behalwe vir hier en daar ‘n beriggie, swyg die media hieroor, asof hulle nie wil hê die publiek moet daarvan te hore kom nie; en dié wat in die ellende sit, verdra dit maar stilswyend. Hoe lank gaan dit nog so voortduur voordat die pot se deksel in die lug vlieg en alles oorkook?

Die stinkende onheil

In die dae van apartheid kon ‘n mens enige waterkraan in ‘n dorp of stad kon oopdraai en die water met veiligheid drink. Maar daardie dae is vir goed verby. Deesdae moet ons ten duurste gebottelde water aankoop, duur apparaat by ons huise laat installeer om die rioolwater in ons krane te suiwer.

Volgens die Menseregte Kommissie is daar oor die afgelope twee jaar 144 klagtes ontvang oor waterprobleme wat met voorsiening en rioolbesmetting te doen het.

Europese kopers van vrugte uit Suid-Afrika oorweeg om dit stop te sit weens die besoedelde rivierwater wat vir besproeiing gebruik word.

Mnr. Dewald Pretorius berig dat Randfontein alweer in die nuus is oor die suurwater-storting in die gebied; en nou blyk dit dat die meeste vrugte, groente, melk, en sekerlik die vleis ook, wat afkomstig is van Randfontein-area, besmet is met radio-aktiewe bestraling a.g.v. die suurwater. Hy stel dit so: “Dit is te laat vir ons. Die dokters se spreekkamers in Randfontein loop oor van mense wat die afgelope tyd begin kla het oor vergrootte skildkliere. Die dokters lieg almal vir ons. Maar hulle weet wat aangaan. Dit is juis die oorsaak van skildklierkanker. Ek het nou net my vrou apteek toe gestuur om vir ons jodiumpille te kry. Hoop dit is nie te laat nie…”

Talle ander dorpe bly ook in die nuus oor klagtes wat wissel van geen water vir lang tydperke tot vuil, besmette water. Louis Trichardt se inwoners sit reeds 27 dae sonder water, en wanneer hulle dit wel kry, is dit so modderig dat dit bykans glad nie gebruik kan word nie. Brits sukkel al jare lank met waterprobleme. En die afgelope tyd het die inwoners daar in sekere gebiede vir langer as ‘n week met vuil water én ‘n tekort aan water gesit.

Ander dorpe waar ook ernstige waterprobleme ondervind word, is Rustenburg, Potchefstroom, Lichtenburg, Ermelo, Middelburg, Kriel, Delmas en Lydenburg.

Mynbesoedeling van die water vererger van hierdie plekke se kopsere saam met onbevoegde munisipaliteite wat nie watersuiweringsaanlegte in stand hou nie.

Een van die ergste gevalle wat ons van weet en waaroor die media swyg, is Petrus Steyn, ‘n boeregemeenskap geleë tussen Kroonstad en Tweeling in die Vrystaat. Die dorp het verlede jaar sy honderdjarige bestaan gevier, maar sit al vier jaar met ‘n ernstige watertekort. Soveel so dat die inwoners geen water het vanaf 9:00 vm. tot 4:30 nm. nie. Verder is daar ook voortdurend kragonderbrekings, wat tot gevolg het dat wasmasjiene, yskaste en ander elekriese apparaat beskadig is.

As gevolg van die haglike toestand wat daar heers, het huispryse drasties gedaal en word drieslaapkamerhuise op ruim erwe vir ‘n skrale R300 000 verkoop.

Die munisipaliteit is ook korrup en so in die skuld dat leë erwe op Petrus Steyn nou vir tot R800 000 gewaardeer word.

Bejaardes wat eers net R100 00 per maand belasting betaal het, se belasting is oornaag verhoog na R1 000 tot R1 250 per maand. En betaal die mense nie, of raak hulle agterstallig, word hulle krag summier afgeskakel. Die heraansluitingsfooi beloop R2 000.

Swartes in die aangrensende lokasie se krag word egter nooit afgesny nie.

As die hongerpyne knaag

Die inwerkingstelling van die minimum lone vir plaaswerkers wat deur die ANC-bewind met meer as 52 persent verhoog is se uitwerking sal einde Maart gevoel word, maar eers oor ongeveer drie maande sal die volle omvang hiervan die boeregemeenskap tref.

Daar is pas aangekondig dat NERSA geweier het om toe te gee aan Eskom se versoek van ‘n 16 persent elektrisiteitsverhoging oor die volgende drie jaar nie.

Voorlopig moet Eskom tevrede wees met “slegs” agt persent.

Jubelsange het oral opgeklink en in die stilligheid is ook talle dankgebedjies gehoor: “dankie, NERSA!”

Maar die kragploeteraar was dit te wagte en het vroegtydig sy slagysters vir ons gestel, en die salig, niksvermoedende goedgelowiges wat ons is, het ons die slagysters getrou afgetrap en sit ons geknelter om die ekstra 8% op te dok.

Want sien, as monopolis het Eskom klaar besluit: hy verhoog eenvoudig net die heffings op sy kraglyne en ander “verskuilde dienste” om op te maak vir die 8% wat NERSA hom minder toegestaan het.

Maar dis nog nie al nie. Hy gaan munisipaliteite óók 8% meer vra vir krag wat aan hulle gelewer word, en volgens munisipale regulasies mag die munisipaliteite nou hulle tarief met 8% verhoog. Verbruikers gaan dus voortaan die volle pond vleis van 16% meer vir kragverbruik moet opdok.

Die ergste groot bedrogspul van munisipaliteite teenoor verbruikers vind plaas rondom al die sogenaamde “ander dienste” wat munisipaliteite aan verbruikers lewer, dit sluit in riool, vullisdromme, water, en erfbelasting se verhogings wat nie beperk is tot net 8 % nie en munisipaliteite kan hiervoor vra net wat hulle wil.

Asof dit nie genoeg is nie, is boere se oeste in dele van Wes-Transvaal in gedrang weens die kwaai hitte en min reën waaronder dit gebuk gaan. Volgens mnr. Lafras Hoffman, dagbestuurslid van die HNP, was die oesverwagtinge in bepaalde gebiede in die Wes-Transvaal nog verlede week sowat 20%, maar dit het intussen na 10 – 15 % versleg. Die gebiede wat deur die droogte geteister word, sluit in Vryburg, Schweizer-Reneke, Wolmaransstad, Leeudoringstad, Ottosdal en die gebied noord van Mafeking. Dié dele is bekend as die land se voorste mieliegebied.

By dit alles het ‘n kommandowurm-plaag boonop groot skade in die gebied aangerig. Die verhoogde insetkoste weens hoër lone vir arbeiders wat onlangs afgedwing is, asook die skerp styging in die brandstofprys plaas die boere verder onder druk. Groot kommer bestaan of daar genoeg weiding sal wees, en van die boere het begin om hulle mielies af te sny.

In die Potchefstroom-omgewing het mnr. Dawid Hamman gesê die pryse vir beeste het gedaal en die gesaaides is swak. Mnr. Hansie Theart van Gerdau, het die skade en verliese weens die droogte en die kommandowurms as ‘n ramp beskryf.

‘n Boer uit die Vrystaat berig dat 70% van die mielie-oes daar reeds weens die knellende hitte en droogte verlore is.

Selfs in die gebied noord van Thabazimbi het mnr. Peet van Breda gesê dat dit ‘n swak landbouseisoen is en dit het tot gevolg dat die wild en beeste gevoer moet word.

‘n Arbeidskonsultant het ondertussen gewaarsku dat die Wes-Kaap se landboubedryf dieselfde paadjie kan loop as die klerebedryf.

En uit Namubië verneem ons van ‘n boer, mnr. Kiewiet Roodt, dat beesboere daar van hulle veekuddes ontslae raak omdat daar nie meer weiding is nie. Op ‘n veiling twee weke gelede is slagbeeste verkoop vir ‘n maksimum van R700. In die verlede is pryse van R4 500-R6 000 vir soortgelyke beeste behaal.

Dieselfde gaan binnekort hier gebeur en wie gaan dan pap en vleis voorsien aan die meer as 40 miljoen skreeuende hongeriges? Wie?

 

Siener se voorspellinge - Adriaan Snyman

Van Vaandel se webwerf met my kommentaar:

http://vaandel.co.za/?p=577#more-577

Op 1 Augustus 1914 het Siener ‘n klomp mense (blankes) gesien wat opstandig raak, met “geweers aanlê” en dreig om te skiet. Dit is die begin van blanke weerstand. Dan verskyn daar twee syfers 1 en 7 (17) – dis interessant dat daar nou al 17 (1994-2011) jaar verloop het nadat die gladgeskeerde (verraaier) en sewende leier van die NP onderhandel en oorgegee het (die sewe word ‘n mens). Mnr. Boy Mussmann voeg hierby dat die volk nou (terwyl die rooi kielhouer oor ons gaan) sal begin om bymekaar te staan. In ‘n ander gesig het Siener gesien hoe hy en sy dogter Anna met haelgewere op Johaanesburg mik: Ek (Anna) en Nicolaas staan met dubbel loop haal geweers en mik op Johannesburg. (Hulle maak gereed vir oorlog).

Ek het in die afgelope paar maande min of meer statistiek probeer hou van Die Burger-, Beeld- en Rapport-lesers se kommentare op smeerberigte waarin behoudende blankes afgekraak en bespoeg word deur liberaliste soos Tim du Plessis, Harold Pakendorf, Max du Preez, en nou ook die rampsalige prof. Anton van Niekerk – hy het ‘n baie groter pak slae verdien as net ‘n bloedbek en gebreekte bril. Sowat 87% van die lesers het in hulle kommentare hierdie “witvel veragters” letterlik in hul eie drek toegerol en vir die miskruiers gevoer.

Ja, my volk is waarlik besig om wakker te skrik!

Daarmee saam het ons pas die koudste winter in menseheugenis beleef, en ‘n staking wat nog nie sedert 1922 gesien is nie. Enkele motoriste het al “op die bulte gaan staan” en moes deur die padpolisie weggehelp word. Kan hierdie dalk die “groot staking” wees wat Siener voorspel het? Kom ons hoop so!

Cosatu se sekretarisgeneraal, Zwelinzima Vavi, het reeds in Februarie verlede jaar die land voor bereir vir die “Moeder van alle stakings” wat, volgens hom, “in 2011 die winter sal rek tot Oktober, of totdat die regering arbeidsmakelaars verbied het”. Dat hulle aan 4 miljoen werkers werk verskaf, kan hom min skeel, want “hulle is die oorsaak dat die arbeidsmark 1.7 miljoen werksgeleenthede verloor het. Vavi het sy op 12 Julie 2011 sy dreigement herhaal, en belowe dat al die vakbonde teen September weer in die strate soos veldsduiwels gaan bokspring as die arbeidsmakelaars nie verbied word nie. Sy waarskuwing klink soos ‘n aanhaling uit Siener se profesie oor die grootste staking in ons geskiedenis:
“South Africans should brace themselves for the biggest strike yet. You’ve seen nothing yet. More is still coming. Actually, it will be the biggest strike ever in the country. We will bring South Africa to a halt. Those who are complaining [now] have seen nothing yet .The economy will grind to a standstill…” (13 Julie 2011, Township Times).

Vir die eerste keer in 17 jaar het Solidariteit se 60 000 blanke personeellede ook Maandag (19 Julie) hulle by die stakers gevoeg. Die papierbedryf en munisipaliteite is ook gereed om hulle kladboeke en asblikke neer te lê, en op e-News is aangekondig dat ‘n staking deur goud- en steenkoolmynwerkers onafwendbaar is omdat die mynbase nie bereid is om aan die werkers se eis van 12-14% verhoging toe te gee nie – die aanbod staan op 7%. Intussen dreig die Staatsdiens ook, en dan is daar nog die duisende Eskom-werkers wat al twee maande gelede gesê het dat ons hierdie winter sal moet vuurmaakhoutjies optel. Ons kan dus in die volgende paar weke die een staking na die ander sien totdat die hele land uiteindelik lamgelê word. Die steenkoolmynstaking kan daartoe lei dat geen steenkool by kragstasie gelewer sal word nie, en hulle kan genoodsaak wees om die “switches” te gooi. Donkerte, chaos en geweld is dan ons voorland.

In verskeie gesigte vertel Siener ons wat moontlik nog hierdie jaar gaan gebeur:

1) Kosskaarste – “Daar staat ’n tafel gedek en daar is koue gestampte mielies in ’n skotel, en ’n skotel koue pap kom ook op die tafel… Die papskottel is leeg …Die laaste word uitgeskep…Ons sit nog en eet toe raak die kos weg

2) Geweld in Natal sal uitbrei – “Van die Ooste kom ’n vuur en brand Noord-Wes.(In die afgelope tyd is drie senior Zulu-leiers in Natal vermoor). Die aarde is zwart… (Groot moeilikheid).

3) Die mynstaking – “Toe kom mense uit die zelfde richting (Johannesburg) met grawwe achter hulle ruggen”.

4) Staatsbeerde dienste stort in duie, daar is geldskaarste, goudmyne sluit omdat hulle nie meer winsgewend bedryf kan word ne, en daar is niemand wat nog daar werk nie – “Bij Johannesburg is ’n groot hoop grond (gouderts) maar nie een mens te zien”.

25 Maart 1917 – Vloede landswyd – “Sien ek ‘n groot rivier, en in die rivier is beeste wat wil versuip, net die horings en koppe steek uit”. Onlangs het van die grootste reëns in jare dwarsoor die land geval en daar was oral veeverliese en vloedskade.

Die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog: In Maart 1955 skryf mnr. Boy Mussmann in ’n brief aan die Volksblad oor wat die Siener aan hom gesê het aangaande sekere uitstaande gebeurtenisse wat nog moet plaasvind voordat die laaste Groot Oorlog gaan begin, en die Getroue Afrikaner sy land, vryheid en Vierkleur weer gaan terugkry. Hy skryf: “Oom Nicolaas het ook vir ons die tekens gegee ‘sodat julle kan weet wanneer die oorlog gaan begin’: Kyk, die treine sal staan. Die myne staan. Die motorvoertuie staan op die rooi bulte — gebrek aan petrol. Die Nie-Blanke mynwerkers is weg huis toe gestuur. Die treine staan oor gebrek aan smeerolie…”

Dis verbasend dat Siener die treine sien staan weens gebrek aan “smeerolie”, want toe hy hierdie gesig gehad hert, was dieseltreine nog heeltemal onbekend. Hy sien ook ‘n vuurgloed by oliebronne (buiteland) wat aan die brand gesteek word.

Aan die einde van die 2de Wêreldoorlog skryf mnr. H.J. Dreyer in die Volksblad: “Na aanleiding van Siener se gesigte wil ek net daarop wys dat die ganse wêreld, vanaf die weste van Amerika tot aan die ooste van Japan, deur hom (Siener) alles as “Europa” beskryf is. Gebeurtenisse wat hulle in die Noorde van Europa afspeel, vind plaas in Noord-Afrika.”

As hy dus sê daar is vyf potte op die vuur (burgeroorloë) in Noord-Europa, dan sien hy dit in die noorde van Afrika. Die konflikte wat daarom nou in Egipte, Sirië, Yemen, Barain en Libië afspeel, kan die vyf potte op die vuur wees.

Die begin van die Derde Wêreldoorlog het hy só voorspel: As die kwaai winter verby is – “net soos dit dan weer reën en die gras groen en mooi groen is, dan breek die oorlog uit…”

‘n Gewese CIA agent, Robert Baer, voorspel dat hierdie oorlog in die tweede helfte van 2011 gaan uitbreek. In ‘n artikel in Time van 18 Julie het hy gesê dat bronne uit die Israeli Geheimdediens bevestig het dat een van Israel se kernduikbote in die Arabiese Golf binne 45 dae ‘n kernmissiel op ‘n Iranse kerninstallasie gaan lanseer. Libië en Sirië sal byna dadelik by die oorlog betrek word, sê hy, en gaan dan voort: “Vrede was nog nooit ‘n opsie vir Israel se eersteminister, Benjamin Netanyahu en sy minister van verdediging, Ehud Barak, nie. Hulle sal enigiets doen om die tot standkoming van ‘n Palestynse staat te keer”.

Maar waarom daar juis nou, terwyl die wêreld sy grootste finansiële krisis beleef, ‘n nuwe oorlog moet begin, is vir Baer die enigste uitweg, want “behalwe vir Griekeland is Ierland, Italië, Portugasl en Spanje ook feitlik bankrot. Duitland kan nie meer help nie. Die oplossing? Oorlog. In reaksie op die aanval, sal Inral dadelik die Straat van Hormuz sluit, en 40% van die wêreld se olieverskeping stop. Die olieprys sal opskiet tot $200 per vat, wat massa-inflasie tot gevolg sal hê. ‘n Brood sal $29.99 kos en Amerika se Bruto Binnelandse Produk sal styg tot $140 triljoen. En, net soos in die vorige twee Wêreldoorloê, sal Amerika vir honderde duisend werkloses werk skep deur die oprigting van reuse-wapenfabrieke en industrieë om die oorlog te “steun”. Ten slotte, sê hy, sal ‘n oorlog met Iran Obama se kanse om president te bly, verseker!

Wat Baer egter nie vermeld nie, is dat al Iran se kernplofkoppe geprogrameer is om Haifa in Israel te tref, wat die ganse Israel in ‘n Armaggedon-landskap kan omskep.

Ons het al dikwels in die verlede voorspellings soos hierdie ontvang, en ek noem dit slegs omdat dit nogal aansluit by Siener se gesig oor die uitbraak van die laaste Groot Oorlog.

Maar dit moenie vergeet word nie – hy ook gesê het as óns dinge begin, sal die “oorlog al ver gevorderd wees”. Intusen skeur ons maar ons klere en bid sonder ophou dat die Grootste afgod wat die heelal nog ooit opgelewer het, moet verkas sodat die ganse heelal vir hom ‘n laaste snotpsalm kan aanhef!

‘n Majestuese en mistieke figuur is hy voorwaar, hierdie engel van lig, want selfs die eersteminister van die magtige Britse Empire, ene David Cameron, voel so klein en minderwaardig dat hy met sy besoek aan Suid-Afrika nie eens die moed gehad het om op 18 Julie met die engel se verjaarsdag voor hom in die Gunu-stof te gaan neerval nie. Nee, hy het verkies om maar liewer die huppelende poligamis geselskap te hou.

Net ‘n laaste vragie: Het Siener nie dalk ook die Suidlander-projek op 24 Junie 1915 en in ‘n ander visioen “gesien” nie: “Mense maak gereed om pad te gee – die waens is opgepak…In verband met die kaffermoeilikheid, het ek gesien die vroue vlug”.

 

Dirk se kommentaar:

Baie dankie, Adriaan.

Hierdie insiggewende berig is dit wat ons werklik wil sien en ek glo dat dit die oorspronklike doel van die blog was. Ek wil graag by jou aansluit en `n uitnodiging rig aan my broers en susters in die Gees (u weet watter Gees!) om ook nou na die innerlike van die visioene van Siener te begin kyk. Ek het `n patroon ontdek en sal vir u `n paar voorbeelde plaas van die moontlike innerlike betekenis van sy visioene. U sien, JaHshua sê dat Hy in gelykenisse spreek sodat die ander nie kan sien en hoor en dalk gered word nie.

Mar 4:11 En Hy sê vir hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse,

Mar 4:12 sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie.

 

As ons dus deel is van die “julle” wat die verborgenhede behoort te verstaan, moet daar dus iets in die woorde verborge wees van alles wat JaHshua gegee het, ook aan sy moderne profete, soos dan nou, oom Siener. Dit is dan ook die toets vir elke profeet. Almal lees deesdae Siener, die mees ongelowigste en hardvogtigste volksgenoot is deesdae `n ekspert op Siener, veral om die braaivleisvure na `n goeie “rugbygame”. Selfs die vyand bestudeer Siener.

Om te verstaan wat ek probeer sê, die volgende: Alle geïnspireerde Woord het minstens drie vlakke van betekenis, naamlik, die eerste, die letterlike betekenis, dan die tweede, die geestelike betekenis en dan die derde, wat die hemelse betekenis is. In hierdie drie vlakke is talle subvlakke, naamlik persoonlik, volksverband, heelal-verband ens. Vir ons, die soekers, sal die belofte van vind dan gegee word, en die wonderlike daarvan is dat die ander, die buitestaander, sonder die “ruach ha godesh”, nie `n woord daarvan sal verstaan nie. Dit is ook te vergelyk met `n boom, die bas buite-om, die wit lewegewende hout daarbinne en dan die diep rooi lewegewende hout waarin al die lewensappe vervoer word wat die boom of Woord die lewe besorg. Te veel sien `n mens dat ons mekaar aanvat oor oppervlakkige verskille in die Woord, wat ooreenstem met mense wat maar net aan `n boom se bas krap. Ons kom nie by die boom se lewe uit nie! Maar ons kan mekaar dalk hier help, omdat dit volgens my wete die enigste blog is waar sin (geestelik) gepraat word. Ook wil ek hier sê dat alles EERS in die Gees gebeur, dan in die vlees, dus sluit ons nie die fisiese van Oom Siener uit nie. Die ingeligte en geestelike mens sal egter al by die geestelike openbaring gewaarsku word, sodat hy kan regstel wat nog in sy lewe verkeerd is.

Ek gaan nou `n paar klippe in die bos gooi. As u wil, deel asb met ons.

Die karre staan op die bulte. Daar is gee petrol nie.”

Baiekeer wys Vader ons in `n droom dat ons ons eie kar bestuur, of partykeer bestuur `n swarte jou kar. `n Kar beteken jou eie belang, soos jou familie, of jou gemeente, in kort, jou invloedsfeer. Veral as jy van `n “Volkswagen” droom, is daar die bykomende geestelike betekenis van “wa vir die volk”. `n Swarte is `n bose gees wat jou beheer en dan moet jy kommer! Petrol laat die kar beweeg, en in JaHshua se leer is dit die werke van die Gees, naamlik die Liefde. Almal van ons klim die bulte, dit is maar die berg Sion in onsself, in ons familie en gemeente wat ons moet uitworstel. Maar ons kort petrol, ons kort liefde. Hierdie volk is nog te hard ingestel teenoor sy naaste se lot. Hoe kan `n 3 miljoen volkie soos ons al 700 000 armlastiges hê en ons hou naweke kerk? Het ons karretjies nie al lankal gaan staan nie? Die volkskarretjie het wel ongelukkig al lankal gaan staan, en soos Sagaria 1 sê, almal hardloop vir hulle eie betimmerde huise (hulle kerke en partye), maar die huis van JaHWeH staan leeg. Sy huis is die Volk se harte, veral die hongeriges, die naaktes en die gevangenes(geestelik), nie `n kerk nie!

Siener sê almal verlaat die kerke, want niks is meer reg nie. Die volk gaan Lichtenburg toe, na `n koppie toe en daar kies hulle `n leier.

Ek weet van mense wat hulle onlangs daar laat salf het as leier! Hoe oppervlakkig is ons tog nie. Plekname het betekenisse, en dis nie toeval dat ons land soveel Bybelname het, en/of gehad het nie. JaHshua is gebore in Beth-legem wat beteken “Huis van die Brood” . Daarom moes die Brood van die Lewe daar gebore word. Babilon/Babel beteken weer in sy wese “verwarring deur vermenging” en daarom is dit die eindtyd hoerstelsel. Die hoer is `n ander gees as die, Waarheid, die Apartheidsgees, naamlik `n liberale gees, die leuengees. Diegene buite hierdie Apartheidsgees sal kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor en hoor, en nie verstaan nie, soos sommige op hierdie blog.

Lichtenburg beteken “Fort van die Lig”. Wie anders is die Fort as JaHshua Self? Waar is hierdie fort, of koppie? Dis in jouself, dis waar. Elke mens moet die valsheid (kerk) verlaat en die Fort van die Lig in homself vind. Dis die koppie wat hy moet klim. Daar kies hy die leiers in homself, want die grys pak- en die bruin pak leiers is ook diep simbolies. Bruin, ons volk se kleur, is nederigheid, grys is Wysheid. Die ware Krag kom deur die nederigheid, en baar so die Wysheid. Dit is ook die twee getuies in jouself wat jy moet ontdek, naamlik die KRAG (Elia) en die WYSHEID (Henog), nadat Jy die Ewige Liefde, JaHshua in jouself ontdek het, naamlik die volkome drie-eenheid binne jouself, die LIEFDE, KRAG en WYSHEID.

Elke mens wat in die innerlike Waarheid is, sal weet dat die huidige koms van die Messias `n innerlike gebeurtenis gaan wees, en nie met sigbare tekens gaan plaasvind nie, al lyk dit skynbaar so in die Skrif. Dis so geskryf vir die basknagers, nie vir geestelike mense nie. Nie deur krag of geweld nie, maar deur My Gees, spreek JaHWeH. Waar kan hierdie Gees andersins werk as in die uitverkorene self! Waar anders is die Berg Sion, (wat ook maar `n koppie was), van Openbaring 14 as in jouself!

Gaan jy `n menslike leier volg wat sê hy is Elia of Henog? Of, gaan jy soos `n waardige Bruid in jou innerlike ingaan, en die koninkryk, jou Man, jou Ewige Liefde daar soek en verenig met Hom, sodat jy die Krag en Wysheid kan bekom om in die eindtyd petrol in jou kar te hê, sodat jy `n Volkswagen kan bestuur vol van jou behoeftige broers en susters? Is jy al in Lichtenburg?

Dirk

Boeretrooskoerant Opmerking:

Ons moet beslis in gedagte hou wat Siener aan ons vertel het. Soms maak die lewe onherkenbare draaie en die toekoms is nie altyd maklik om uit te lê nie. - Maar boodskape word soms vir n nageslag gelaat - 'n Moenie vergeet briefie van lank, lank gelede... !

Net soos God die manne van Joshua uitgesoek het, so sal die Boervolk se manne uitgesoek word. God sal Sy deel doen - maar jy sal jou deel ook moet doen !

** Rykes onder julle moet vir die armes onder julle hulp aanbied en versorg .. As die Boervolk nie oor sy eie kan beskik nie - watter toekoms is daar dan vir so n volk ?

 

HIERDIE UITTREKSEL VAN VAANDEL SE BLOG IS UITERS BELANGRIK!!
DEUR ADRIAAN SNYMAN OPGESTEL
 
 
http://vaandel.co.za/
 
 
 
Ek het onderstaande inliting enkele dae gelede van ‘n baie betroubare bron ontvang. Hy is jare lank reeds op hoogte met die werksaamhede van MI6, die geheime dienste van Nederland, Frankryk en Israel.
Hier skets hy nie net vir ons breedvoerig die gebeure wat gelei het tot Julius Malema se meteoriese opgang, afgang en weer opkoms  in die ANC nie, maar gee ook ‘n moontlike scenario van wat in die nabye toekoms in Suid-Afrika kan gebeur. Wat hier gesê word, het my opnuut laat besef dat die Britte se haat en wraaksug teen die Boervolk sedert die 2de Vryheidsoorlog nog niks verander het nie.
Dit was MI6 wat die ANC gehelp het om ons land te vat, en dit gaan ook hulle wees wat Malema gaan bystaan in sy “finale revolusie” wat hy nog vanjaar wil voltrek. ‘n Mens wil nie spoke opjaag nie, maar ek dink dis miskien tyd dat ons in alle erns die waarskuwings wat al op hierdie blog se kommentare uitgegaan het, ter harte neem!

Uit wat aan my meegedeel is, kon ek onderstaande artikel saamstel. Inligting uit ander plaaslike en buitelandse bronne bevestig wat gesê word:

Julius Malema se vinnige opgang in die ANC kan teruggevoer word na Oliver Tambo en Operasie Vula in die tagtigerjare. Tambo is in 1943 gekies as die eerste leier van die ANC se Jeugliga en het later ANC-president geword. Na sy verkiesing as president het hy vanuit sy wegkruipplek in Muswell Hill, Noord-Londen, begin om teenkanting teen apartheid te mobiliseer, en hom terselfdertyd beywer vir die uitwissing van “ontroue” ANC-lede.

Maar al sy pogings om apartheid vanuit die buiteland af te breek, het egter weinig vrugte afgewerp.

Selfs die sogenaamde Sharpville-slagting, waarop Tambo en MI6 hul hoop gevestig het, kon die meerderheid kerkvaders nie van hul ingeslane weg van apartheid laat afsien nie. Op aandrang van die WRK is die Cottesloe-beraad toe in Johannesburg belê. Hulle doel was om die dik, stewige muur van apartheid wat net die blanke ingesluit het,om te stoot. Maar ten spyte van al die Wêreldraad van Kerke se verbete pogings, was daar na afloop van die beraad skaars ‘n krakie in die muur sigbaar.

Die beraad het regstreeks voortgespruit nadat duisende swartes op 21 Maart 1960 in Sharpeville in die Vaaldriehoek aan ‘n protesoptog deelgeneem het (dit was deur MI6 geïnisieer), en Harold Macmillan, eerste minister van Brittanje sy “winde van verandering”-toespraak in die Parlement in Februarie 1960 gelewer het. Altesaam 80 afgevaardigdes van agt Suid-Afrikaanse lidkerke van die Wêreldraad van Kerke het van 7 tot 14 Desember 1960 in Cottesloe vergader om die NP se rassebeleid onder die soeklig te plaas.

Die uiteinde van die beraad was dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk finaal gebrandmerk is as apartheidskerk wat geweier het om standpunt in te neem teen die regering. Slegs enkele predikante was ten gunste van die beraad (waarvan ds. Beyers Naudé die bekendste was).

Gedurende die volgende twee dekades is daar met die invloed van die WRK, baie subtiel liberalke teoloë in die topstruktuur van die drie Afrikaanse susterskerke (maar veral die NG Kerk) in die ingeskuif wat openlik gekant was teen die beleid van differensiasie uit ‘n Christelike oogpunt. Prof. Johan Heyns was hier die leidende figuur.

Teen die vroeë tagtigs het hulle invloed reeds tot op alle vlakke deurgesuurdeeg, en het die Britse Geheime Diens besef die tyd is ryp om op te tree. Oliver Tambo is gekontak met ‘n Plan wat SA “sonder slag of stoot in ANC hande sou laat val”. Die Plan was só eenvoudig dat selfs Mandela vanuit sy tronksel laat weet het hy twyfel of dit sal slaag. Maar Tambo het dit aangegryp en dadelik in werking gestel:

Verbode senior ANC figure is uit die buiteland na SA gebring om die “struggle” aan te vuur en swartes voor te berei vir ‘n grootskaalse opstand teen blanke oorheersing én om informante (opponente) in ANCgeledere uit te snuffel en te elimineer.
Die operasie het gelei tot die afkondiging van twee noodtoestande deur PW Botha, en verskerpte maatreëls teen die toenemende swart opstande wat keer op keer op geweld en bloedvergieting uitgeloop het. Maar uiteindelik was dit Botha self wat die apartheidsmuur begin aftakel het toe hy die eerste Kleurlinge in die Parlement toegelaat het. MI6 se plan was só suksesvol dat Nelson Manela in Februarie 1990 vrygelaat is en vier jaar later die land kon oorvat.

Maar na byna 15 jaar in die kussings het die ANC begin besef dat die ekonomiese mag van Suid-Afrika steeds rotsvas in blanke hande is.

En weer was dit sy ou vriend (MI6) wat moes help om hierdie laaste ankerpaal van blanke oorheersing uit te ruk.

In sy voorlegging aan die ANC in Junie 2006 sê MI6 o.a. dat hy in sy onntleding van die Afrikaner se psige die volgende waarneming gemaak het: Daar is twee uitstaande pilare waarop hulle volksetos en -trots rus, nl. die kerk en sport. Vertroebel eersgenoemde en ontneem hom die tweede en jy sit met ‘n ontwortede Afrikaner wat verward ronddryf tussen wat is reg en wat is verkeerd. En as hy dan besef dat sy sportpilaar ook kan tuimel, sal hy alles, ja, alles gee om dit nie ook te verloor nie.

Met 1992 se referendum (daar moes gestem word of die NP met die ANC moet onderhandel of nie) – die dominee het toe reeds in sy wolfspak geparadeer, het FW de Klerk die blanke kiesers met behulp van die media netjies in MI6 se slagyster laat trap. Hy het hulle gewaarsku dat as daar nie ja gestem word nie, Suid-Afrika nooit weer internasionaal op sportgebied sal kan meeding nie. Die meerderheid kiesers was verbysterd by die aanhoor daarvan, en kon nie gou genoeg hul kruisie trek om hul vaderland en hul kinders se toekoms weg te gee vir ‘n drie agter die pale nie, maar goddank ons het nie net ‘n halwe “trooster” behou nie, maar ook nog sokker bygekry, waarna geeneen van ons ooit gekyk het nie!

Ook vir die dominee was die sportgod ‘n reddingsboei. Sonder teëspraak kon hy sy preke vervroeg om nie op die rugby-uitsendings inbreuk te maak nie; sy bidure afstel sodat almal aandwedstryde kon bywoon of op TV volg. En nou met die Wêreldbeker in Nieu-Seeland kon meer as 50 predikante hulle kuddes op die oop veld agtergelaat om ‘n vertrapte land, wat nie eens meer aan hulle behoort nie, se basterspan te gaan ondersteun.

MI6 se Plan wat hy in 2006 aan Malema voorgelê het om die ekonomiese mag te bekom, was byna dieselfde as dié wat in 1985 aan Oliver Tambo voorgehou is. Die weerbarstige Julius Malema het al in 2002 hulle aandag getrek toe hy ‘n Cosas-optog deur Johannesburg se strate gelei het wat gekenmerk was deur chaos, geweld en pludering. In die daaropvolgende vier jaar is hy noukeurig deur MI6 gemonitor, en toe nadergetrek. Vir bykans 18 maande lank is hy deeglik voorberei, met groot somme geld en beloftes van nog meer, vir Operasie Vula II. Net soos sy voorganger, Oliver Tambo, word hy in 2008 ook leier van die ANC-Jeugliga. Van daardie dag af is hy deur MI6 getaak om die jeug gereed te maak vir die Finale Opstand (Final Uprising), waarin o.a. ook swart “informante en teenstanders” genadeloos geëlimineer sou word, blankes hulle ekonomiese mag sou verloor, en as apartheidsskurke uitgewis moes word.

MI6 wat ook vir Robert Mugabe geskool het, het Malema Zimbabwe toe gestuur om by Mugabe te gaan kers opsteek. En hy was nog skaars terug of hy kondig aan dat hy op die myne, plase en banke beslag gaan lê.

Hy word nietemin gewaarsku dat Jacob Zuma sy “grootste teenstander” is en sy pad na die presidentspos kan belemmer; maar MI6 verwag van hom om Zuma (voorlopig) “goed” te behandel, aangesien hy hom gaan nodig kry om sekere doelwitte te bereik.

Toe Zuma, die eertydse veiligheidshoof van die ANC, besef die jong Malema is ‘n “getroue” kameraad wat selfs “bereid is om vir hom te strerf”, het hy onvoorwaardelik sy volle steun gegee aan die opmars om die wit mag ekonomies en fisies te vernietig – heeltemal onbewus daarvan dat Malema besig is met ‘n verraderlike skynspel – presies volgens die voorskrifte van Operasie Vula I: “raak ontslae van opponente wat in jou pad staan”. Die plan waarvolgens hy te werk moet gaan, is glo reeds in plek.

Met die wapenskandaal van enkele jare gelede, is die geldgierige Zuma met bykans R50 miljoen verryk. Iets waarvan Malema deeglik kennis dra en nie sal aarsel om te gebruik, sou Zuma die pappot omroer of mede-ANC-lede teen hom opstook nie.

Om egter sy lojaliteit te bewys, het Zuma op 1 Junie vanjaar die gewese ANC terroris-spesialis, Solly Shoke, as Verdedigingshoof aangestel. Shoke is daarvoor bekend dat hy en Winnie Mandela gedurende die tagtigs sowat 400 “ontroue” ANC-lede met die halssnoermetode laat vermoor het, en hy was ook saam met Zuma in Kamp Quatro waar hulle opleiding in terreur en marteling ontvang het.

Zuma het in die ANC se Kamp Quatro, in Angola, destyds eiehandig etlike honderde ANC-kaders verwurg, geskiet, en doodgemaak. Sy bynaam was “die slagter”, want wanneer hy met sy moordorgie klaar was, het het daar plasse bloed om hom gelê.

Die Weermag bestaan vandag hoofsaaklik uit terroriste wat deel was van die “struggle”. In 1994 is APLA en Umkhoto we Sizwe (albei ook terroriste groepe) daarin opgeneem. APLA (Azanian People’s Liberation Army) het na 1986, sy aanslag teen blankes begin met die kreet “one settler, one bullet”, terwyl Umkhoto we Sizwe (Spies van die Nasie), die ANC se militêre vleuel op 16 Desember 1961 deur Mandela self gestig is om die guirilla-oorlog teen blankes te verskerp.

Met Shoke se aanstelling het Malema dus die versekering dat die Weermag in die komende revolusie sy aan sy met hom sal veg. Pas na Shoke se aanstelling het Malema dan ook begin om die laaste skuiwe vir sy “revolusie” te maak, wat o.a. die volgende insluit:

1. As geharde Kommunis het hy, soos die res van Afrika se leiers, blankes daarvan beskuldig dat hulle swartes se grond gesteel het, en het geëis dat hulle soos kriminele behandel moet word. In reaksie hierop het swart leerlinge op Jan Kempdorp begin om blanke onderwysers as “honde” uit te skel.

2. Met sy “haatspraak-hofverskyning” het hy en Winnie Mandela, ten aanskoue van die pers en honderde ANC-ondersteuners, mekaar op die trappe van die hooggeregshof gesoen. Daardie soen was ‘n bevestiging van Winnie dat sy by hom staan, dat die kaders van die ANC se terreurvleuel, Umkhonto we Sizwe, gereed is, en dat sy hulle bevelvoerder in die “finale stryd” sal wees.

3. Toe die eerste blanke plaasboer op 24 Oktober 2000 in Zimbabwe vermoor is, het die hele wêreld wraak gesweer. Selfs Engeland het Mugabe met vergeldingsaksies gedreig; maar tot vandag toe het daar niks van gekom nie, en sit hy nog stewig op die perd wat MI6 vir hom in 1980 opgesaal het. Anders as met Egipte, Libië en Sirië het nóg Amerika nóg Brittanje ingegryp om die skending van menseregte in Zimbabwe te stuit. Malema sal dieselfde voordele as sy mentor geniet. MI6 het ook aan hom vrye teuels belowe met sy beplande opmars teen die blankes. Dis hoekom hy hom glad nie steur aan regter Colin Lamont se uitspraak in die gelykheidshof dat die woorde “Dubula iBhnu” (“Skiet die Boer”) haatspraak is nie. Hy wil juis vir die blanke wys dat hy hulle haat, en is woedend vir wittes wat hulle daarteen uitspreek, want “hulle staan in die pad van die revolusie”.

4. Cosatu se optogte is oorgeneem deur aggressiewe jeugdiges wat met handskoene aan en balaklawas, die strate beset het; almal gewapen met pikstele, panga’s en stokke. Sedert enkele weke gelede verskyn Malema gereeld met die ANC-mus of baret op sy kop. Dis gewoonlik net elite troepe in ‘n weermag wat dit op pad oorlog toe mag dra. Chris Hani het ook dikwels daarmee verskyn.

5. Nadat Pseudo-vakbondlede basiese militêre opleiding by ons weeragbasisse gekry het, is hulle eerste salvo vir die revolusie asfgevuur met ‘n “verskroeide aarde beleid”. Dit was fenomenaal suksesvol: Meer as 700 000 hektaar weiding en landbougrond is in brande vernietig; sowat 3 500 stuks vee het doodgebrand, en sovêr bekend, het twee boere hul lewens in die vlamme verloor. In Bethal het daar tot 6 brande rondom n enkele plaas gewoed, en talle boere het hul hele wintervoervooraad verloor.

6. Die talle stakings van die afgelope maande was bloot oefenlope om te kyk hoe deeglik paaie en strate afgesny kan word. Dit was veral die brandstofstaking wat bewys het hoe vinnig paniek en chaos kan ontstaan toe daar binne enkele dae meer as 300 vulstasies sonder brandstof was.

7. Cosato is nou van plan om in Oktober weer met ‘n staking te begin om die die heffings op tolpaaie te stuit. En Zwelinzima Vavi het gewaarsku dat hulle nie sal aarsel om die land tot stilstand te bring nie. Maar die eintlik doel is om Malema se Rooi Oktober in te lui. Onder Kommuniste, wêreldwyd, is Oktobermaand van groot belang en waarde. Dit was gedurende Oktober dat die Bolsjewistiese revolusie, wat reeds in Februarie 1917 begin is, ‘n hoogtepunt bereik het met die finale omverwerping van die Russiese regering in Petrograd, ook bekend as St. Petersburg.

8. Die begin én verloop van sy ekonomiese revolusie en oorlog teen die wit minderheid in Suid-Afrika, het hy vir ons op 10 September in Alexandra, met dag en datum, volledig geskets, maar terselfdertyd ook gewaarsku dat daar (wit) ongevalle sal wees: “Die dag het aangebreek en op (wyle) O.R. Tambo (oud-ANC-leier en Jeugliga-president) se verjaasrsdag (27 Oktober) neem ons die stryd teen monopolie-kapitaal (die Jode) na die Johannesburgse Aandelebeurs en die Uniegebou (waar Zuma die septer swaai).

“Daarna kom die myne, banke en grondhervorming aan die beurt.

“Die wiites is midadigers, hulle het ons land gesteel, en moet as sodanig behandel word. Ons wil ons grond verniet terughê.

“Ons, die Jeugliga, vra nie om verskoning vir ons standpunte oor nasionalisering van myne en grondhervorming nie…”

Op Facebook bevestig ene Thato Mbateti Mbateti dat die kameradie tussen Zuma en Malema sy einde nader, en dat Malema van plan is om Zuma binne ses weke dood temaak. Moontlik is dit net ‘n ydel dreigement, maar volgens my bron in Nederland het Malema geen ander keuse as om Zuma “uit te haal” as hy die leisels wil oorneem en sy sy revolusie wil deurvoer nie!

* Dit laat my dink aan wat Siener gesê het:

“Ek sien ’n klein, maer kaffertjie halflyf verrys uit die aarde, en gister het ek weer ’n visioen gehad. Ek sien dat die kaffertjie gegroei het tot ’n magtige kryger wat heeltemal uit die aarde te voorskyn kom, en die assegaai en skildvel wat hy bokant sy kop uitstoot se skaduwee val dwarsoor ons land. Dis vér vorentoe, en dan sien ek dat hy agter ’n newel verdwyn. Maar voor dié tyd het ek ook ’n donkerte oor die land sien neerdaal…”

Elders het hy ook gesê hy sien ons kyk in die geweer se bek met ‘n swart vinger op die sneller, maar net voordat die skoot afgaan, verskyn ‘n hand van Bo en klap die geweer weg – dan sien hy hoedat swartes op mekaar begin skiet.

Alles dui daarop dat die vinger op die geweer se sneller net Malema s’n kan wees, want anders as Peter Mokaba wat gesing het “Kill the farmer, kill the Boer!”, sing Malema en Zuma  “Shoot the Boer!” Hy sê dus ondubbelsinnig dat hy ons wil doodskiet en vermoor!

 

Siener van Rensburg Profesieë

Die volgende voorspellings van Siener van Rensburg, is verkry uit die boek:


"Boodskapper van God"


Voorwoord

Nicolaas Pieter Janse van Rensburg, beter bekend as Siener van Rensburg, is in Augustus 1864 op die plaas Rietkuil (Wolmaransstad) gebore en in Maart 1926 in die betreklike vroeë ouderdom van 61 jaar oorlede. Hy was een van die merkwaardigste figure in ons volksgeskiedenis.

Visioene

Staking en kragonderbreking in Gauteng
Koeberg
Die Gees van Verskrikking
'n Bekende leier sterf en 'n revolusie onstaan in Suid Afrika
Uitbreek en verloop van die Derde Wêreldoorlog
 
*******
Staking en kragonderbreking in Gauteng

In hierdie tyd sien ek in Johannesburg 'n baie groter staking as wat daar in 1922 was en al die treine in die Unie, behalwe die trein, tussen Prieska en Duitswes, staan doodstil. Ook hulle staak. Maar saam met hierdie reuse-staking het oom Nicolaas ook 'n geweldige kragonderbreking in Gauteng gesien; party mense sal nog vuurmaakhout hê om kos mee gaar te maak, terwyl andere maar koue pap moet eet:

1 Augustus 1917 - In die rigting naar Johannesburg le 'n groot klomp droge hout van omtrent honderd tree in die rondte. Daar staat 'n tafel gedek en daar is koue gestampte mielies in 'n skotel, en 'n skottel kou pap kom ook op die tafel. Die stakings sal geleidelik al hoe groter word en al hoe ernstiger afmetings vir die ekonomie aanneem.

Volgens die Siener sal niks hierdie stakings kan keer nie. Die een salarisverhoging na die ander sal geëis word totdat besighede dit nie meer kan bekostig nie, en gedwing word om te sluit. Hierdie massa-optrede vorm dan ook deel van die organiseerde manier waarop die Kommuniste die land totaal onregeerbaar wil maak, sodat hulle volle beheer kan oorneem.

Koeberg

'n Veel groter ramp as kragstasies wat opblaas, het die Boereprofeet egter op 13 September 1914 gesien. Hy beskryf dit so: "Die donker sak toe en daar is net lig in twee dorpe. Toe sien ek 'n groot enjin waarby rook uitkom, toe trek dit op die berge en toe kom mense oor die kaal wereld.
Ek sien 'n dorp waarvan die huise niks word nie. Ons mense kom op.
Ek sien ' n groot rooi bul met halflang horings en by horn is rooi beeste wat baie kwaai is... dit is so DONKER DAT EK MY PERD SE MAANHARE NIE KAN SIEN NIB. Die wereld is swart afgebrand.
Hoe verder ek gaan hoe warmer word die gloed in my gesig...

Hierdie gesig beskryf'n ontsaglike ontploffing wat plaasvind, en direk die oorsaak is van 'n landswye kragonderbreking wat gaan voorkom in dieselfde tyd wat die Boervolk se laaste oorlewingstryd gevoer word. Dit lykof daar 'n hewige ontploffing by Koeberg kan wees en dat alles in die omgewing deur bestraling vernietig sal word (die wereld is kaal en die huise gaan tot niet).


Die Gees van Verskrikking

Mnr. Boy Mussmann (goeie vriend van Siener van Rensburg) vertel van die visioene wat Siener met hom meegedeel het.

"Op die wyse kry ons dan 'n duideliker prentjie van die 'donker tyd' wat met die groot staking in die land gaan intree:
Die Siener het gese: "Dan sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die swartmense en die indiërs.

Behalwe ook vir die groot moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burgeroorloë). In verband met die moeilikheid met die swartmense het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai buite..."

Hierdie landswye staking sal die 'oorlog' aan die Oos-Rand inlui, en die situasie in die Oos-Kaap sal reeds so versleg het dat die blankes daar inderhaas uit die stede (Port Elizabeth en Oos-Londen) gaan padgee. Volgens die gesig sal sommige van hulle hul dan by die Kommunistiese magte aansluit en die wapen teen die Boere opneem. "Dan trek ons (die Boere) met die kanonne na Vereeniging. Noord-Transvaal en Noord-Vrystaat lê die vyand daar vas, terwyl Suid-Transvaal, Vrystaat en Kaapland aftrek na Prieska om die skietgoed te gaan haal... Dan sien oom Klasie hoe die plek by Vereeniging waar die Kommuniste en hulle Engelse maats gaan lê het, hol word soos 'n put - hulle toestand sal haglik wees...

'n Bekende leier sterf en 'n revolusie onstaan in Suid Afrika

4 April 1915:Ek sien 'n doodskis wat in 'n graf afsak, vure wat uitkom, maar een groot vuur wat voor uitkom. Nakende mense verskyn. Ek sit by 'n tafel en ek breek die tert deur. Dis donker, maar silwer letters verskyn op 'n blink plaat. (Dit is die visioen).

Lees nou Psalm 12:7 - Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.

Met die begrafnis van hierdie baie belangrike persoon (Mandela?), sal daar nie net ongekende geweld in die land losbars nie, maar ook 'n volskaalse burgeroorlog uitbreek (een groot vuur wat voor uitkom). Die Boerevolk sal dan nakend, gestroop van alles wees, en in baie groot benoudheid verkeer.

Uitbreek en verloop van die Derde Wêreldoorlog

('n Ooggetuieverslag!)

Gedurende 1942/43 het ene Oupa Krause 'n byna ongelooflike beskrywing van die Siener se visioene oor die uitbreek van 'n toekomstige wêreldoorlog aan mnr. E.L. Brits meegedeel terwyl hulle saam in die interneringskamp in Koffiefontein was. Sy vertelling van daardie vernietigende oorlog lees byna soos die ooggetuieverslag van 'n joernalis wat self die verskillende veldslae meegemaak het, en onderstaande is 'n effens verkorte weergawe van Oupa Krause se vertelling wat afkomstig is uit die argief van die Ossewa- Brandwag (my beklemtoning):

Ons gevare is groot, ons vyande legio en sterk en ryk. Hulle gebruik ons land se rykdomme teen ons. Die Engelse, die Jode en die jingo's. Hulle hits die indiërs en basters en swartes op teen ons. Selfs 'n deel van die polisie en die leer gaan teen ons om ons te probeer onder te bring.
In Engeland word alles in die geheim vooraf gereel tussen daardie regering en die leiers hier, om op 'n gegewe tyd en moment, hulle troepe hierheen te stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die Boer en sy regering. Hier kom 'n revolusie en baie van ons sal deur hulle doodgemaak word. Ons sal onsself teen hulle moet verdedig en al wat' n Afrikaners is, sal moet bymekaarstaan om onsself van ondergang te red.

Hulle (sal) in die geheim klaarmaak om weer die baasskap met opstand en geweld in die hande te kry. Daarom dan dat die Britse troepe in die geheim na ons hawens kom om hulle te help teen ons. Ons leër sal in twee breek. Ons mense sal van hulle uitgaan, maar hulle sal met alles bly sit. Die Engelse is baie doelbewus en hulle spioene is oral. Daar is baie mense in die land wat beweer dat hulle groot nasionaliste maar hulle is dit nie. So sal dit ook in die Polisiemag wees. Ons vyande sal baie versigtig in die geheim vergaderings hou, ook wapens en ammunisie van Engeland en ander lande heimlik invoer, en oral by hulle geheime vergader en opslagplekke wegsteek. Wanneer hulle klaar is, sal hulle ook die swartes en gekleurdes uitnooi en aanhits om deel te neem aan die opstand wat hulle dan sal begin. Dit sal 'n revolusie wees en ons vrouens en kinders sal in die grootste gevaar verkeer.

Alhoewel dit vir ons baie donker gaan word, sal ons vyande nie daarin slaag om ons geheel en al ten onder te rig nie. Alle moontlike en verdagte leëroffisiere word gevang (Magnus Malan en ander?) en vervang met jingo's. Daar vind iets plaas waarmee hulle nie rekening gehou het nie, en dit bring 'n einde aan hulle heerskappy en bedrywighede vir goed. Hier sal selfs ook VSA troepe wees om te probeer keer dat die Engelse nie heeltemal in hulle doel sal slaag nie. Dit lyk of hulle weer van ons Boere gaan interneer, maar die kamp is anders as 1939-1945. Hulle vervoer ons na 'n ander land, vermodelik Australie, en daar word ons deur Japannese leër-offisiere en hulle is bly om te verneem dat ons Boere is.

Net soos in die vorige oorlog word ons troepe weer na die noorde gestuur, maar hulle is die keer nog minder eensgesind. Daar kom wrywing tussen die Engels en Afrikaans sprekendes en in onderlinge gevegte word baie doodgeskiet. Daar kom 'n hindernis voor ons troepe. VSA troepe wat alreeds die Engelse in die Noorde uitgewis het, keer ons leër voor. Ons troepe word ontwapen en geskei. Die Engelssprekendes word daar gevange gehou, maar die Afrikaanssprekendes word huistoe gestuur, en hulle kom hier sonder wapens aan.
 
oo0oo

 

Saamgestelde skrywes en opmerkings vir die Boervolk van vandag.

Wie of Wat is .. Die man in die Bruin Pak klere ?

Voor ons praat oor wat die man in die bruin pak klere beteken moet ons eers bespreek wat dit nie beteken nie.

As gekyk word na Siener se visioen van die Boom wat Pluiens is dit duidelik die boom wat volgens Siener die regering verteenwoordig vanself verkrummel. Die verkrummeling begin heel bo in die regering, en sluit die wortels wat die regering se ondersteunings basis is in. Selfs die wortels verkrummel wat dan ‘n spasie veroorsaak waar twee Regerings tot stand kom, een in die Vrystaat en een in die Transvaal.

As ook gekyk word na die visioen wat Siener gesien het van die swart kryger wat dreigend uit die gras opkom en dan weer net so skielik in die mis verdwyn is dit ook duidelik dat die bedreiging wat ons tans ervaar spontaan net soos die kryger in die mis gaan verdwyn. Siener maak nêrens melding van Mandela se dood of Uhuru nie. Die kryger wat in die mis verdwyn gaan waarskynlik saamval met die pluiens van die boom of te wel die ineenstorting van die regering en sy gevolg.

Die woord “pluiens” wat Siener gebruik beteken volgens die HAT, verslete soos klere wat opgedra is. Die regering en sy gevolg gaan ineenstort as gevolg van versletenheid nie ‘n militêre aanslag van ons kant nie. Die versletenheid beide op ‘n fisiese en geestelike vlak gaan die uiteindelike verkrummeling fasiliteer. Die regering en sy gevolg gaan eventueel net nie meer sonder onderhoud en uitbreiding van dienste ens aan bewind kan bly nie. Die verkrummeling gaan van heel bo tot op die laagste vlak van die regering se ondersteunings basis plaasvind.

Die man met die bruin pak klere kom die eerste keer in die prentjie nadat die boom gepluiens het. Hy spreek die volk toe by die parlement in Rustenburg. Reeds op die stadium word die twee nuwe republieke bedreig deur die Sap/Britse Koalisie, maw die liberale Afrikaner en Britte. Dit is ‘n tydjie nadat die ou regering verkrummel het. Hy speel dus geen rol daarin om die Boom/Regering te laat verkrummel nie.

Siener het gese dat die kleur van jou baadjie simbolies is van die saak wat jy voor staan. Konserwatiewe Afrikaner Politiek word deur die kleur bruin verteenwoordig. In die Siener visioene is die mense wat baadjies dra Generaals. Die kleur van die man se perd identifiseer hom egter as ‘n iemand wat teen die Sap/Britse gesag rebelleer en hom by die Transvalers aansluit. Nog ‘n interessante detail is die tipe bruin van sy pak klere. Dit is fluweel bruin. Die fluweel kleur is dieselfde kleur as Goud soos die toebehoorsels in die Tabernakel.

Die man in die Bruin Pak klere is dus ‘n Generaal, wat teen die Britse Sap koalisie rebelleer en hom aansluit by die nuwe Noord Wes regering. Die fluweel kleur dui daarop dat hy God se wil bo die kleur van politiekery gaan aanhang.

Ter afsluiting. Daar is ‘n paar mense met bruin aan in die visioene van Siener. Soos ek reeds genoem het dui die bruin op regse politiek, enigeen wat in die verhaal dus met regse politiek geassosieer word sal in die kleur bruin geklee wees. So oppas vir die slaggat om te dink dis elke keer dieselfde persoon.

Groete, D****

Siener van Rensburg se visioene en Profesies

Met opregte dank aan Mnr F.H Pretorius

SIENERVANRENSBURG.CO.ZA


TUISBLAD VAN

F.H. PRETORIUS
 

Vir die eerste keer ooit 'n objektiewe en feitelike wetenskaplike
ontleding van die versteekte verhaal in die visioene.

Posbus 90680,
Garsfontein
0042

Geagte Leser,

Baie welkom hier by ons, en baie dankie vir u belangstelling in Siener van Rensburg se visioene.

Daar is min mense in ons volkslewe wat soveel bespreking veroorsaak het as juis hierdie man. Hy het honderde visioene oor 'n tydperk van sowat 26-jaar gesien wat oor die toekoms van ons volk gehandel het. Sommige mense glo daarin terwyl ander dit summier verwerp. Niemand kan u dus verkwalik as u met meer as net 'n tikkie skeptisisme in die gemoed hier ingeskakel het nie. Ek verkies dit eintlik so, want dit waarborg minstens dat u mooi sal kyk na wat ek oor hierdie onderwerp te sê het.

Siener van Rensburg word in sommige kringe as 'n blote waarsêer afgemaak. Daar is egter stemme, waarvan hierdie webblad een is, wat hom as 'n ware profeet van God beskou. Die Bybel lê sekere vereistes neer in hierdie verband en Siener se lewe en loopbaan as profeet voldoen in alle opsigte hieraan. Die mees basiese hiervan is dat die eer en krediet aan God Almagtig gegee moet word. Siener het nie gehuiwer om dit te doen nie. Die profeet se uitsprake moet egter ook waar word, anders praat hy natuurlik maar net sy eie gedagtes. Daar het egter reeds genoeg van Siener se uitsprake waar geword om hom as 'n ware profeet te kán aanvaar. Die meeste hiervan het tydens die rebelletog van 1914 na die destydse Duitswes na vore gekom, maar daar is veral een van sy profesieë, wat na 'n tydperk ná sy afsterwe verwys, wat onmiddelik die aandag trek.

Dit is miskien nie algemeen bekend nie, maar die algemene verkiesing van 1924 is op sy advies deur genl. Jan Smuts uitgeskryf. Die nasionaliste rondom Siener was nie baie entoesiasties hieroor nie, maar Siener het hulle verseker dat die Nasionale Party teen alle verwagtinge in gaan wen. Hy het gesê dat, anders as wat geglo is, die Engelse Arbeidersparty hulle gaan ondersteun. Dit het presies net so gebeur en die NP het in 1924 aan bewind gekom. Maar dit is nie al nie. Siener het saam met dit ook gesê dat genl. Hertzog die fout sal maak om Smuts terug te bring op die politieke toneel en 'n gesamentlike politieke party met hom sou stig. Dit sou tot Hertzog se politieke ondergang lei. Hy het die visioen waarin hy dit gesien het aan sy vriende verduidelik. Hierin het hy twee geel honde saam in dieselfde gat sien inkruip, maar net een van hulle het later weer daar uitgekom. Die twee honde was Hertzog en Smuts, en net Smuts het weer tevoorskyn gekom – Hertzog het uit die visioen uit verdwyn.

Siener is in 1926 oorlede, maar so het die tyd en omstandighede aangestap tot in die vroeë 1930’s. Die krisis oor die Goudstandaard in 1932 het daartoe gelei dat Hertzog voelers na die amptelike opposisie begin uitsteek het rondom samewerking om die probleme op te los. Dit, saam met veral die sogenaamde “naturelle-probleem”, het uiteindelik daartoe gelei dat die NP en Smuts se South African Party (Sappe) in 1934 saamgesmelt het om die Verenigde Party te vorm. Genl. Hertzog was die leier en genl. Smuts die onderleier. Hertzog het Smuts daarmee uit die politieke woestyn gaan uithaal en hom meteens vanaf 'n relatiewe niks tot die tweede in bevel van die Unie van Suid-Afrika bevorder. Genl. Smuts het daarin geslaag om die beheer oor die VP oor te neem nadat Hertzog in September 1939 rondom deelname aan die Tweede Wêreldoorlog as leier uitgewerk is. Daar word van Hertzog gesê dat hy homself daarna as 'n verbitterde mens op sy plaas teruggetrek het. Hy het daarna heeltemal van die politieke toneel af verdwyn.

Die Bybel impliseer egter ook dat 'n profeet verstaanbaar moet wees. Profete gebruik ook kodetaal om hul boodskap mee in te klee, maar anders as waarsêers brabbel hulle nie maar net nie – hulle dra 'n boodskap oor wat heeltemal op die logiese en verstaanbare vlak lê. Die twee boeke wat op hierdie webblad aangebied word verduidelik nie net daardie boodskap nie, maar spel ook uit wat Siener se profetiese boodskap tot in sy diepste wese beteken.

Wat maak hierdie boeke anders as die res?

Die verskil lê in die benadering wat 'n mens volg, maar dan baie bepaald ook in die motiewe wat jy daarmee het. Hierdie boek benader die visioene in 'n verhaalverband, en een van die doelwitte daarmee is om die versteekte verhaal en die betekenis daarvan oop te maak. Die tipiese werkswyse wat ander "uitleggers" navolg is om telkens 'n enkele visioen in totale isolasie van die res te probeer uitlê. Dit is 'n fout, want jy kan dit nie doen sonder om die betekenis van so 'n visioen heeltemal te verbuig nie. Ons mag dit in werklikheid nie so doen nie, want Siener het 'n verhaal aan ons nagelaat, en dit beteken veral twee dinge:

Dit beteken dat daar 'n samehangende verhaal in hierdie visioene versteek moet wees, want Siener het 'n verhaal kon saamstel uit die vreemde beelde wat voor hom verskyn het. En ek dink dit is baie belangrik om hier te verstaan dat Siener hoegenaamd niks "voorspel" het nie. Hy het geen beheer gehad oor die beelde wat die Gees aan hom getoon het nie, en het bloot net aan sekere mense beskryf wat hy gesien het. Die "voorspellings" waaroor so hoog opgegee word was eintlik niks meer as net 'n kort samevatting van wat die beelde beteken nie, en hierdie samevatting bevat in werklikheid ook net sekere van die hoogtepunte van die volledige verhaal.

Maar dit beteken noodwendig ook dat ons die visioene in hul verhaalverband moét benader, anders loop ons die gevaar om ons eie storie te begin opmaak wat bloot op 'n individuele visioen gebaseer is. Elke visioengedeelte speel 'n bepaalde rol in die samestelling van die visioenêre verhaal, wat beteken dat ons geen visioen uit sy plek mag verwyder om iets anders daarvan te probeer maak as wat dit regtig is nie. En dit is waar hierdie twee boeke radikaal van enige ander ontleding van Siener van Rensburg se visioene verskil. Dit is die enigste op die mark waarin die versteekte visioenêre verhaal aangetoon word, wat in detail verduidelik hoe die verhaal tegnies saamgestel is én wat in detail verduidelik wat die verhaal beteken. Dit lewer die nodige bewyse hiervoor op 'n oorvloedige en beredeneerde wyse. Hierdie bewyse, en die argumente rondom dit, lê almal ten volle op die logiese vlak en kan inderdaad deur die leser gekontroleer word. Ek het in hierdie verband ook die moeite gedoen om 'n hele hoofstuk aan 'n gedetailleerde verduideliking van my werksmetodiek te wy. Hierdie werksmetode berus op wetenskaplike metodes wat daagliks op elke universiteit in die wêreld gebruik word om navorsing te doen. Nie een van die ander sogenaamde "kenners" het DIT al ooit probeer doen nie. Hulle kan dit in werklikheid nie bekostig nie, want dit sal hul "ernstige en deurdringende navorsing" ontbloot vir die fiktiewe snert en politieke opruiende bedrog wat dit werklik is. Die feit van die saak is dat hul ontledings geheel en al op polities-subjektiewe verwagtinge en versteekte agendas berus, wat duidelik daarop gemik is om politieke munt uit die visioene te probeer slaan. Siener se visioenêre verhaal het absoluut niks met die algemene idee van politiek te doen nie. Dit is deur die Gees ingegee en is weer deur Hom oopgemaak om die Christusgelowige te versterk en te bemoedig vir die stryd wat voorlê. Die wêreld het voor 'n onverwagse omwenteling te staan gekom en die verhaal haal die byt daarvan vir die gelowige mens uit.

 

Gaan na: Boek 1: Siener van Rensburg – Wat is die Waarheid? deur F.H. Pretorius.

Gaan na: Boek 2: Wat kom ná Siener? deur F.H. Pretorius.

 

Siener vertolk Boervolk se toekoms

Dank aan die AVP

 

 

Written by Red

Friday, 26 March 2010 12:05

Nikolaas van Rensburg, of Siener soos almal hom vandag nog ken, is in 1926 op die ouderdom van 63 jaar oorlede.
Eerstens moet ons vra of ‘n gewone mens werklik sulke voorspellings kan maak soos wat Siener oor die Afrikanervolk gemaak het, en indien wel, op watter manier het Siener so ver die toekoms in gesien?
Gegrond op die Woord is die antwoord duidelik ja, 'n mens kan maar dit is nie vir almal beskore nie. Daarby is daar twee maniere. Die een manier is deur die begenadiging van God Wie alleen alles weet wat in die toekoms sal gebeur. Die ander manier is deur die werking van Satan wie ‘n beperkte kennis van die toekoms het wat hy aan fortuinvertellers, sterrewiggelaars en diesulkes bekend maak. Daar is deesdae nog so ‘n voorbeeld in die gedaante van 'n vrou wat op Vrydagaande talle goedgelowige kykers van die TV-kanaal KykNet op loop het met haar akkurate kennis wat verseker nie van God kom nie, daaroor is die Bybel heeltemal duidelik.
Ons lees in I Samuel van koning Saul wie vóór hy ‘n oorlog sou voer tot God gebid en gevra het dat God vir hom solank die uitslag bekend sou maak. As gevolg van Saul se geestelike afvalligheid het God hom nie geantwoord nie, waarna hy hom tot die heks van Endor gewend het vir ‘n antwoord. Saul is ‘n goeie voorbeeld van iemand wat presies geweet het op watter twee maniere mens die toekomsgebeure te wete kan kom.

As kind van die Here het Siener nooit met enige bose magte omgegaan nie en ons het ‘n sekerheid dat sy kennis direk van God gekom het, toegerus met profetiese eienskappe deur God self. Sy lewe kom baie ooreen met profete van die Ou Testament wat hul met niks anders as die Heilige Geskrifte besig gehou het nie. Siener het net die Bybel gelees, en dit in sy leeftyd agt maal deurgelees.

Ons moet onthou dat dit gevaarlik bly om aan openbaringe buite die Bybel besondere waarde te heg maar dit verhoed God nie om aan sekere mense op ‘n gegewe tyd vir ‘n spesifieke doel met profetiese gawes te begenadig nie. Siener was sonder twyfel een van hierdie begenadigdes en ons weet dit omdat alles wat hy gesien het sover waar geword het. Solank as ons nie hierdie gesigte met dieselfde gesag as die Bybel bejeën nie moet ons kennis neem daarvan.

In die Tweede Vryheidsoorlog het Siener ‘n waardevolle profetiese rol gespeel. Vandag wil ons ons egter toespits op die toekomsgesigte wat hy spesifiek vir ons tyd gesien het, profesië wat nie net waarskuwings was nie maar ook vir ons groot vertroosting in ons huidige benoudheid bring oor die uiteinde van die loutering wat die Afrikanervolk vandag verduur.

Vir sommiges is Siener se gesigte en die chronologiese volgorde van gebeure onduidelik. Dominee André van den Berg van die Afrikaanse Protestantse Kerk het daarin geslaag om ‘n logiese opeenvolgende uiteensetting van Siener se gesigte saam te stel en ons maak hier met dank van sy weergawe gebruik.

Vroeër sou mense nie Siener se gesigte geglo het nie maar ons beweeg in ‘n tyd waar meer en meer mense hierdie dinge begryp as gevolg van die ommekeer in ons eens stabiele land. So het een van Siener se gesigte in 1994 waar geword toe die land aan die ANC weggegee is: Klaas het Baas geword en Baas het Klaas geword.

Deur die gesigte wat die Here aan Siener gegee het sê Hy vir ons: Ek laat vaar nooit die werk van my Hande nie. Dit wat Ek aan die suidpunt van Afrika begin het, sal Ek klaarmaak.

Ons maak ‘n baie groot fout as ons dink dat ons aan die heidene oorgelaat sal word om geheel en al uitgewis te word. Die Here sal op sy eie tyd hierdie misleide volk na Hom laat terugkeer.

Aan die wortel van Siener se bemoedigende gesigte is die Blanke bewuswording wat in Europa begin en uitkring na die westerse wêreld wat weer besig is om rasbewus word, ‘n rasbewustheid wat die verantwoordelikheid van elke volk is om só sy volkswaardes te handhaaf en te bewaar.

In Afrika kan ons eerder praat van beskawingsbotsings as van rassebotsings want rasbewuste mense is beskawingsbewuste mense. Moenie die leuens van die kommunisme glo dat rasbewustheid dieselfde as rassehaat is nie. Die Boervolk kan net sinvol bestaan indien hulle hul rasbewustheid uitleef. Rassevermenging of integrasie, is niks anders as Babelse-bouery wat deur God gestraf word en daarom nooit kan slaag nie, waarvan Suid-Afrika ‘n voorbeeld is. Die misdaadsyfers het sommer binne die eerste vyf jaar na oorname van die ANC met 775 persent toegeneem. In 2010 sal ons nie meer ‘n ware syfer kan bereken nie omdat dit deur die ANC verdoesel word.

Blanke bewuswording is besig om drasties in Europa te ontwikkel ten spyte van die liberale media se stilswye. Buitelandse beleggers stel nie eers meer belang in Afrika nie want hulle oë is besig om oop te gaan.

In 1922 het Siener ‘n skrikwekkende gesig rakende Zimbabwe gesien. Hy sien ‘n ry kapmesse wat uit die aarde opkom waarna ‘n emmer vol bloed omval en na die Blanke boere se plase vloei. Daarna sterf talle boere gewelddadig en hy sien hoe die oorblywendes Zimbabwe vinnig verlaat met waens uit die noorde oppad na Suid-Afrika. Daarna sien hy ‘n nog ontstellender gesig waarin dít wat Zimbabwe beleef het nie naastenby so erg is as wat Suid-Afrika sou tref nie.

Hierdie gesig het reeds waar geword toe daar in Zimbabwe slegs ‘n handjievol boere gesterf het terwyl hier in Suid-Afrika daarna reeds minstens 3 000 plaasboere wreedaardig om die lewe gebring is terwyl die werklike sterftesyfer van Blankes dwarsdeur die land onbepaalbaar hoog is omdat dit deur die ANC verberg word.

As een van die gevolge van die Klaas wat Baas word, sien Siener dat die munisipaliteite bankrot speel, ‘n saak wat deesdae groot aandag kry as gevolg van die totale ineenstorting van munisipaliteite deur die land. So groot is hierdie ineenstorting dat reeds meer as 300 dorpe se inwoners by NBU aangesluit het, ‘n belastingskanaliseringsorganisasie wat poog om inwoners weer van skoon water en funksionerende sanitasiegeriewe te voorsien.

Siener sien ‘n verskriklike bloedbad wat in Johannesburg gaan plaasvind. Min mense sal onthou van die nagaanval wat in 1995 vir Johannesburg beplan is waarin Blankes uitgemoor sou word. Omdat die plan egter uitgelek het is dit tot ‘n latere datum uitgestel en wag nou om die draai.

Swartes dwarsdeur Suid-Afrika wag op ‘n sekere teken voordat hulle die Blankes aanval. Johannesburg en ook Pretoria sal hulle hoofteikens sal wees omdat daar so ‘n groot konsentrasie Blankes woon.

Siener het ook die teken gesien waarvoor die Swartes wag. Hy het gesien dat ‘n Swartman wat lank in die tronk was vrygelaat word, daarna ‘n beroemde persoon word waaroor die hele wêreld praat, dan sterf en sewe dae lank in staatsie lê voordat hy begrawe word. Wie anders as Mandela kan die Swartman wees? Siener sien hoe daar vuurvonke rondom die graf uitslaan en dit dan vlamme word wat dwarsdeur die land hardloop. ‘n Vuurbal rol vooruit reguit na Johannesburg waarna ‘n emmer bloed omval. Siener sien dat dit ‘n tweede Bloedrivier word met die verskil dat duisende mense sterf.

Dan sien Siener ‘n baie bemoedigende gesig: soos wat geen Voortrekker binne die laer van Bloedrivier gesterf het nie, sterf ook nou niemand wat bínne die laer is nie.
Die vraag is waar hierdie laer gaan wees aangesien dit tog fisies onmoontlik is om laer trek soos wat die Voortrekkers dit gedoen het. Maar Siener antwoord self hierdie vraag as hy sê dat elkeen wat in sy hart reg is, reeds binne-in die laer is ongeag waar hy woon.
Wat gebeur met diegene wat hulself op daardie stadium buite die laer begeef deurdat hulle in oortuiging aan een of ander rasgemengde instansie behoort of dalk nog die vir Jesus aangeneem het nie? Siener noem drie dinge in hierdie verband:


1. Eerstens dat diegene wat die Afrikanervolk verraai het, sowel as hulle meelopers, op ‘n dag sal besef dat die gesigte van Siener werklik van die Here was, en dan begin hulle bid dat hulle die verskriklike dinge gespaar sal bly.

2. Tweedens hoor Siener geweerskote en mense wat skreeu wanneer die emmer bloed omval. Hy sien hoe Swartes hardloop om Blankes dood te maak maar wanneer hulle by die ingange kom van mense wat reeds in die laer is, sien hulle die hekke en ingange nie raak nie en gaan dan na die bure. God slaan dus die moordenaars met blindheid om die ingange na mense wie binne die laer is, nie raak te sien nie. Dit laat mens onwillekeurig dink aan Israel wat in ballingskap in Egipte was en bloed aan hulle deure en kosyne moes smeer sodat die Engel verby hulle deur sou gaan om sodoende net die Egiptenare met die dood te tref. So sal die bloed van die Lam diegene in die Afrikanervolk wie se harte binne God se laer is, se lewens spaar. Mens kan nie eers dink hoe verskriklik dit gaan wees vir die wat buite daardie laer is nie.

3. Derdens sien Siener hoe diegene wat die groot verraad gepleeg het besef dat hulle moet vlug, en hy sien hoedat hulle nie eers tyd het om hulle vensters toe te maak nie sodat die gordyne in die wind wapper en hulle letterlik alles agter laat.

Hierna sien Siener ‘n skeiding met die verraaiers eenkant en diegene wat binne die laer is aan die ander kant. Dié binne die laer stort trane van dankbaarheid omdat hulle nie in die skoene van diegene buite die laer staan nie aangesien daar verskriklike dinge op hulle wag. Hierdie gesig laat mens besef dat dit nóu die tyd is om ons ontspoorde volksgenote te oorreed om om te draai voordat dit te laat is, diegene wat ‘n oor het om te hoor.

Tydens die Rivonia-verhoor vroeg in die sestigerjare het dit aan die lig gekom dat Mandela en sy comrades van plan was om Johannesburg in ‘n vlammehel te omskep ten einde die regering omver te werp, ‘n aanslag wat steeds in hul beplanning is en waarvan NI, die regering en die polisie deeglik bewus is. Blanke lede van hierdie organisasies staan onder druk en sal nie waag om die Blankes daaroor in te lig of te waarsku nie. Nog minder sal Swartes die Nag van die Langmesse aan die groot klok hang. Daar is wel gepraat van 50 000 taxis wat gebruik gaan word, en alle vulstasies in Johannesburg wat beset sal word. Dit kan nie meer ver wees nie maar vir dié wat dit weet en geestelik en fisies voorberei, sal dit nie so erg wees, het Siener gesê. Sorg ook dat u genoeg kos, water, mediese voorraad en wapens tot u beskikking het en beveilig u woning, sê óns.

Soos wat die Voortrekkers sewe dae gehad het om die Gelofte af te lê vóór die groot slag by Bloedrivier gelewer is, so sal die Afrikanervolk weer sewe dae hê om hom voor God te verootmoedig terwyl Mandela in staatsie lê.

Die Afrikanervolk gaan God se straf ontvang omdat hy van God se weë afgedwaal het. Soos by Bloedrivier sal hy die dood in die oë staar net om daarna die verlossing van die Here gade te slaan.

Siener sien drie dinge voor en tydens die aanval.
Eerstens sien hy die Swartes in Johannesburg wat onder mekaar praat. Dit is duidelik dat hulle iets duister bespreek wat ander nie moet hoor nie. Dan kom ‘n Swarte en druk ‘n geweerloop in Siener se gesig. Net voor die sneller getrek word kom ‘n hand van bo en klap die geweer weg sodat dit in ‘n heeltemal ander rigting skiet.

Tweedens gebeur daar iets vreemds: Swartes begin hardloop en opmekaar te skiet terwyl Blankes eenkant staan en kyk hoe hulle mekaar uitwis. Dit laat mens onwillekeuring dink wat met die Medianiete in die tyd van Gideon gebeur het. In Rigters 7 lees ons dat Israel elkeen bly staan het op sy plek waarop die hele laer van die Medianiete hardloop, skreeuend vlug terwyl die Here die swaard van die een teen die ander een rig.

Diegene wat vandag binne die Here se laer is gaan iets soortgelyk aanskou en besef dat die Here vir hulle ingetree het. Siener sien dat die hele wêreld oor hierdie wonderwerk praat en sê: Kyk wat het God vir die boerevolk gedoen.

Derdens sien Siener hoe ‘n klomp Blankes na Prieska gaan om wapens te gaan haal wat die Duitsers vir die Afrkanervolk gestuur het. Daarna slaan die oorblywende verraaiers op die vlug. Hy sien ‘n man wat met net sy broek aan sy bas na Durban vlug, waarna ‘n Bybel oopval met ‘n belofte van God dat die boerevolk híerdie vyand in der ewigheid nooit weer sal sien nie. Dit herinner ons aan Israel toe die Egiptenare hulle tot by die Skelfsee agterna gesit het. In Exodus 14 sê Moses aan sy volk dat hulle moet vasstaan en die wonderwerk van God aanskou want soos hulle die Egiptenare daardie dag sal sien, sal hulle hul nooit weer in der ewigheid sien nie, dat hulle stil moet wees want die Here sal vir hulle stry.

Siener het ook gesien dat Duitsland, een van ons stamlande, ‘n deurslaggewende rol in die Afrikanervolk se vrywording speel. Net voor Duitsland betrokke raak sien hy dat daar ‘n tyd aanbreek waar geen ander buitelandse volk iets met die Boere te doen wil hê nie. Dan word daar drie blou (Duitsland se kleur) briewe agtereenvolgend op die parlement bedien.

Die eerste brief maak die klomp parlementslede baie ongemaklik. Die tweede laat hulle paniekerig rondspring, en die derde laat hulle die hasepad kies.

Siener sien hoe die Duitsers met vyf oorlogskepe vol wapentuig na Suid-Afrika vertrek. Dit word in Luderitz ontskeep en vandaar na Prieska vervoer.

Aanvanklik het kritici drie besware teen hierdie gesig geopper. Eerstens het hulle gesê dat Duitsland geen oorlogskepe meer het nie aangesien hulle ná die einde van die Tweede Wêreldoorlog ‘n verdrag onderteken het om geen oorlogskepe verder te bou nie. Tweedens is Luderitzhawe te klein en te vlak vir groot oorlogskepe. Derdens is die 800 km lange spoor na Prieska al vir baie jare lank onder sand toegewaai.

Op 20 November 1996 berig Die Burger: “Die eerste groot Duitse oorlogskip sedert 1938 het pas in Kaapstad aangedoen en is deur vier Duitse fragatte vergesel.” Is dit toeval dat vyf Duitse skepe daardie jaar in Suid-Afrika aangedoen het? Nee, niks is toevallig nie, en is daardie besoek ‘n proeflopie met die oog op die toekoms.

In Januarie 1997 het Duitsland 56 miljoen dollar bewillig nie net om Luderitzhawe groter en dieper te maak nie maar ook om die spoorlyn na Prieska te herstel en op te gradeer sodat dit tans bykans dubbel die spoorvrag kan dra. Hierdie reuse werk is in September 2000 voltooi.

God is reeds aan die werk en sal die huidige heidense onreg nie onbepaald laat gedy nie en nog minder die werke van sy Hande laat vaar.

Maar kom ons kyk eers waarom Duitsland ons te hulp wil kom. Natuurlik is alles eerstens in God se Raadsplan waarin Duitsland van plan is om die traktate te erken wat die boererebelle in die ou Duitswes-Afrika onderteken het. Aan die begin van die rebellie het 600 boere onder leiding van generaal CJ Kemp na Duitswes-Afrika vertrek om met die Duitsers ‘n verdrag te sluit. Hulle het die traktate aan die Duitsers oorhandig waarin hulle onderneem het om nie die wapen saam met Brittanje teen Duitsland op te neem nie, ‘n besluit waarvan ons inderdaad vandag die vrug gaan pluk.

Siener sien verder dat nadat die Duitsers die wapens aan die Boere gegee het, dinge vinnig verander, die vyand nie meer veel weerstand bied nie en dan die hasepad kies. In daardie tyd is daar nie brandstof nie, myne en ander instansies kom tot ‘n stilstand en lewensmiddele is skaars.

En toe klap die eerste skote van die gewapende vryheidsstryd by Kimberley. Siener sien hoe die vyand na Vereniging vlug waar hy weereens op sy baadjie kry. Daarvandaan vlug die laaste van die vyand na Durban en verlaat Suid-Afrika.

Daarna sien Siener ‘n lang tafel met baie volke wat daar rondom sit met Duitsland aan die kop as die magstigste nasie têr wêreld, en Suid-Afrika aan sy regterhand as die mees geseënde volk in die wêreld. Rusland sit heel aan die onderpunt as ‘n onbenullige nasie en Brittanje is nie eers teenwoordig nie omdat dit heeltemal ondergegaan het. Dit wil voor kom of Engeland uiteindelik sy straf sal kry vir al sy landrowery en menseslagting dwarsdeur sy bestaan.

Siener het ook ‘n gesig gehad oor die teruggawe van geroofde Boerebates. Die Boerevolk kry sy geroofde eiendom terug sonder ‘n sent skuld daarop. Ons besef nie eers hoe erg ons besteel is van dit wat aan Suid-Afrika behoort nie. Vandag besit volksvreemdes tot ons minerale rykdomme. Volksinstansies wat aanvanklik deur volksgenote opgebou is, is sonder meer aan volksvreemdes verkoop. Siener sien hoe die parasiet-ondernemings hulle wurggreep op Suid-Afrika verloor en die land met groot finansiële verliese verlaat. Groot internasionale instansies wat die ANC met groot somme geld ondersteun het verloor al daardie geld deur ‘n soort nasionalisering deur die Boere uitgevoer op die bates wat hier agter gelaat is.

Baie volksgenote is bekommerd omdat die Afrikanervolk nie tans ‘n leier het nie. Baie jakkalse het sedert die sluipmoord op dr Verwoerd op die toneel verskyn, verraaiers wat meesal uit goeie ouerhuise gekom het maar hul eie voortbestaan probeer bewerk het deur aan die volksvyande gedienstig te wees. Onder ‘n betroubare regering sou hulle die doodstraf vir hulle verraad ontvang het maar in die nuwe Suid-Afrika het alle waardes omgedraai en is hulle met eregrade en groot somme geld vereer. Hierdie onvergeeflike verraad het gemaak dat die Boervolk nie maklik weer enige ‘jakkals’ sal vertrou nie.

Maar genadiglik sien Siener in een van sy gesigte die nuwe leier na vore tree, ‘n Boereleier, ‘n man met ‘n grys baard in ‘n bruin pak wat soos ‘n Moses van ouds na vore kom om die volk te lei tot vryheid. Een van die besondere gawes van hierdie man is om volksgenote op te beur en op te vorder om saam te staan. In presies watter stadium hy navore tree is nie duidelik nie.

Siener het ook gesien dat die Duitsers weer Suidwes in besit neem, en dat Zimbabwe en Zambië weer deel van die groter grondbesit word. Vir baie jare was laasgenoemde twee lande dié Afrikalande met die mees produktiewe opbrengste maar is vandag so verarm deur Swart bewind dat hulle nie meer lank staande kan bly nie.

Siener sien dat Europa die skrootwerf word met oorskot van die swak Swart Afrika-afval en dat dit die wêreld so erg tref dat ‘n groot depressie intree want hierdie produk teer graag op ‘n ander se hardverdiende bates en verskuif dan na ‘n volgende gasheer. Vir gelowiges in Europa word dit so onhoudbaar dat hulle na Suid-Afrika verhuis.

In daardie stadium sal Suid-Afrika nie net die veiligste land in die wêreld wees nie maar ook die enigste Christelike bastion.

Die Here sal nie toelaat dat ons volk hier in die vloed van Swart Afrikanisme verdrink nie maar ons toelaat om die reddingstou aan ander gelowige volke uit te gooi. Daardeur sal Suid-Afrika ook goedgeskoolde volkslui uit die buiteland verkry wat tot groot aanwins vir die heropbou van ons land sal wees.

In samevatting moet ons as volk erken dat ons afgedwaal het van die Here se weë en nou soos Israel van ouds die straf op die Babelisme ontvang wat ons verdien. Maar soos God Israel na ‘n tyd verlos en herstel het, sal Hy dieselfde met die Boerevolk doen. Die pad na herstel loop egter deur ‘n bloedbad maar volgens Siener genadiglik van korte duur sal wees.

Intussen moet ons ons weerloosheid afskud, ons geestelik instel op wat voorlê en op alle maniere weerbaar word want binne die laer sal net weerbare volksgenote staan. Diegene wat Jesus aangeneem het en hulle volk geen onreg aangedoen het nie, is reeds binnekant die laer en veilig. Vir hulle sal die woorde van Psalm 91 waar word: “Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien."

 

Siener se Profesie uit 'n ander oogpunt

Ek het onlangs n boek oor Siener van Rensburg gelees. Jammer dat dit geskryf is deur n regse Afrikaner, wat glo dat net die Afrikaner die uitverkore volk is. Siener het dit nie so gesien nie. Mens moet net in die oog hou dat toe hy gesien het, tussen die jare 1914 tot 1924 [soos opgeteken] die Afrikaner die onderdrukte volk was. Hy is in 1926 oorlede. Dog as mens hulle twak eenkant toe skyf en fokus op wat Siener gesê het, maak dit interessante leesstof. Goed wat hy gesien het wat al bewaarheid is, is onder andere as volg:

* Die boere generaals het baie na sy raad geluister - verkry deur gesigte wat hulle uit baie benoude situasies gered het

* Vroue & kinders in konsentrasie kampe.

* Die boere rebellie wat volgens hom verkeerd was. Hy het egter saam na Duitswes afgetrek en daar het hulle n verdrag onderteken met die Duitse Kanselier vir hulp wat die Duitsers aan die Afrikaner beloof het.

* Generaal Koos de la Ray se dood in Johannesburg

* Eerste & tweede wêreld oorloë. Val van Duitsland.

* Jan Smuts se oorhand teenoor Hertzog.

* Generaal Louis Botha se selfmoord. (Dit het ek nie geweet nie.)

* Diana se moord [omdat sy buite egtelik swanger was]. Dat dit toegesmeer sou word.

* Verwoerd se moord.

* Mandela se vrylating.

* Val van Afrikaner Regering. De Klerk se oorhandiging aan die swart ikoon.

* Kommunisme in Rusland wat verwater.

* Val van kolonies in Afrika in die hande van Swartes en veral Moslems.

* Moord van godsdienstige leier van NG Kerk [Heinz] wat in sy huis vermoor is.

* Opkoms van swart Regering sy rede Die volk het God verlaat. Weglaat van Godsdiens in Skole en in Parlement. Hoe kan mens gode saam met God dien?

* Hy het ook Afrikaner weerstand voorsien, georkestreer deur die Broederbond, wat sou vaal. Hulle sit nog steeds sonder verhoor in Pretoria.

Wat die toekoms betref het hy die volgende voorgehou:

* 4 Swart presidente vir Suid Afrika. Zuma nou die 4de een. Die kommunistiese aanslag op regering. Cosatu en SAKP.

* Moorde teen blankes neem toe.

* Blanke grondonteining.

* Dood van swart ikoon [weet nie of dit regtig Mandela is nie].

* Groot rou van swartes en die opsweep teen die blankes. Vlug van blankes. Hy sien gordyne wat deur oop venster wapper omdat hulle nie eens tyd het om dit toe te maak nie.

* Nag van blanke moorde met lang messe en die uitbreiding daarvan na die res van die land.

* Swart regering stort in duie. Tekens daarvan word al duideliker.

* Swart opstand teen swart leiers. [Ons ondervind alreeds spore van die opstande, Balfour is nou die brandpunt].

* Groot stakings in Suid Afrika veral in die vervoerwese.

* Bankrotskap van Engeland en sy totale ondergang.

* Bankrotskap van Amerika.

* Groei van moslem bevolkings in Europa lei tot onderdrukking van
Christene.

* Duitsland wat deur God begenadig word en weer n sterk volk. Ironies dat n Christen Demokratiese Party huidiglik die land regeer.

* Opkoms van Rusland wat terugval in kommunisme en hande vat met China in opmars deur Europa.

* In die opmars word Engeland vernietig. Hy praat van totale omdolwing van die grond. Daarna volg die vlug van Christene na Suid Afrika.

* Japan vergaan onder aardbewings.

* Duitsland wat die kommunistiese opmars stuit met wapens [heelwaarskynlik Laserstrale] verkry van Amerika.

* Duits-Wes en Duits-Oos wat deur Duitsland opgeëis word.

* Groot ontploffing in Suid Afrika. Hy sien n groot deel van die veld wat verwoes is en niks kan oorleef nie. - (Net Secunda kan so ontplof!!)

* Dat Duitsland die ontwapende Afrikaner help om sy land terug te vat. In die verband is interessante gebeure besig om in plek te val. Die herstel van spoorlyn tussen Luderitz en Prieska in 2008 al voltooi na dieverwaarlosing daarvan. Die hawe by Luderitz wat verdiep word om groot skepe in te laat. Hy sien drie goot Duitse Oorlog Skepe. Die roete waardeur die Afrikaner weer bewapen sal word. Dit is die uitloop van die gebeure tussen die Boere Rebelle in n verdrag met die Kanselier van Duitswes wat gesluit was en wat blykbaar nou onlangs weer in Duitsland herbevestig is. Siener het dit als so voorsien.

* Nou die mooi deel. Suid Afrika onder 'n Christelike regering. Dan Afrikaner regering wat oorneem en n Christelike bewind behou.

* Slegs een kerk in Suid Afrika. Hy was 'n Hervormer en het daai tyd al gesê dat dinge in die kerk nie reg is nie.

* Ook het hy van Afrikaner verdeeldheid gepraat wat tot dié se aanvanklike ondergang gelei het en na die swaar tyd sal die volk dan eers
tot eenheid kom. Hoe hierdie eenheid gaan wees is nie duidelik nie.

Al die gesigte het sy dogter onder andere op geteken op sy voorskrif daar hy aan haar gesê het dat daar n tyd sal kom wanneer die mense weer na sy gesigte sal vra. Die jammerte is ook soos hy dit gestel het dat niks aan dit wat hy gesien het verander sal word nie. So het hy ook die dood van sy eie kinders voorsien en kon niks daaraan doen nie. Wat veral opval is dat hy nooit enige koerante gelees of nuus geluister het nie. Hy het slegs die Bybel gehad. Dit word dan vertel dat alles wat hy gesien het, het hy laat neerpen na hy dit in gebed op n koppie agter die huis op sy plaas gaan bevestig het.

Van 'n logiese oogpunt beskou klink als nie wel nie. Wat staan my te doen? Glo of verwerp. Nee, neem kennis daarvan. Ek moet my lewe leef. Biddend dat God se Wil geskied of dit is soos wat hier geskrywe staan en of dit anders sal wees.

 

Siener Van Rensburg

Kommentaar oor Siener en die huidige gebeure in die land;

Siener se visioene vertel twee stories, die Unie(Suid Afrikaanse) Verhaal en die Europa Verhaal. Daar is ‘n chronologiese verband tussen die twee. Die Unie verhaal begin met ‘n verkiesing in die Noordwes wat deur regses gewen word. Omtrent op dieselfde tyd kom daar ‘n Britse mag wat kamtig daar is om die vrede te bewaar in JHB aan, hulle eintlike doel is natuurlik om die Volksmoord van die Tweede Vryheidsoorlog voort te sit.
Die deel is nie nou so belangrik nie. Ons is waarskynlik nou in die finale pylvak van die aanloop tot die verhaal in die Unie. Die oomblik wat daar twee Republieke ontstaan, een in die Vrystaat en een in die Noord Wes sal ons weet die verhaal het amptelik begin.
Wat is nodig vir die verhaal om te begin? Die ANC,SAKP,Cosatu,Pac,Zanu PF ens moet tot ‘n val kom. Hoe dit gebeur het waarskynlik iets te doen met die verwikkelinge wat nou rondom ons aan die gang is.
My verwysing na hoe die magte gaan val in Siener se verhaal is die Boom wat pluiens soos deur Jan Petrus opgeteken. Jan Petrus was ‘n liberale joernalis wat dit ten doel gehad het om Siener te diskrediteer tog het hy waardevolle inligting oor Siener nagelaat.
Hier het Jan Petrus vir Siener aangehaal,”De siener gewaar 'n groot boom in ons land en die begin somaar van bo af weg te krummel of te 'pluiens' so's hy self dit noem, en te vergaan, sodat daar 'n gat in die grond blij, waar die boom gestaan het. Daarna siet hij in die Vrijstaat en Transvaal elk 'n pragtige bloue boom verrijs en die dra pragtige druiwe korrels, ongeveer so groot als 'n fatsoenlike perske. 'En wat beteken dit? Vraag die toehoorder, helemaal verbijsterd. 'Die antwoord is: 'Wel, dis ons Regering wat tot niet gaat en twee ander Regerings wat opkom in Vrijstaat en Transvaal.”
Volgens die HAT beteken pluiens verslete raak soos ou klere. My kommentaar is dat die regering van bo, heel bo moontlik Mnr Zuma al die pad tot onder sowel as die wortels wat die ondersteunings basis gaan Pluiens, tot so mate dat daar ‘n gat gaan wees waar die regering en die se gevolg gestaan het waar daar dan in die spasie of vakuum twee Republieke gaan opspring.
Miskien nog nader aan ons tyd is die visioen van die Swart Kryger wat dreigend uit die gras opstaan en in mistige newels verdwyn. In my opinie verwys dit na die swart gevaar wat nou op ‘n hoogtepunt gekom het maar agter mistige newels gaan verdwyn. Ek glo die kryger wat verdwyn gaan een en dieselfde gebeurtenis wees as die boom wat pluiens. Maw die kryger verdwyn(ons bedreiging verdwyn) omdat die regering val(boom pluiens). Let wel ons is nie vir die boom se val verantwoordelik nie, van uit ons perspektief gebeur dit spontaan.
Op ‘n praktiese noot, julle weet ek is by ***** betrokke. Ons inligting dui daarop dat die bedreiging wat ons tans ervaar na ons gekanaliseer word juis om die boom wat dreig om te pluiens bietjie langer staande te hou. Hulle glo as ons weer as die gemeenskaplike vyand uitgemaak kan word dit hulle weer kan verenig en die val kan uitstel of vermy.
Groete, en seën vir julle!
DW

 

 

SIENER VAN RENSBURG


Siener sien emmers bloed - Is ons gereed ?

In 1922 het Siener ‘n skrikwekkende gesig rakende Zimbabwe gesien. Hy sien ‘n ry kapmesse wat uit die aarde opkom waarna ‘n emmer vol bloed omval en na die Blanke boere se plase vloei. Daarna sterf talle boere gewelddadig en hy sien hoe die oorblywendes Zimbabwe vinnig verlaat met waens uit die noorde oppad na Suid-Afrika. Daarna sien hy ‘n nog ontstellender gesig waarin dit wat Zimbabwe beleef het nie naastenby so erg is as wat Suid-Afrika sou tref nie.

Hierdie gesig het reeds waar geword toe daar in Zimbabwe slegs ‘n handjievol boere gesterf het terwyl hier in Suid-Afrika daarna reeds minstens 3 000 boere wreedaardig om die lewe gebring is terwyl die werklike sterftesyfer van Blankes dwarsdeur die land onbepaalbaar hoog is omdat dit deur die ANC verswyg word.

As een van die gevolge van die Klaas wat Baas word, sien Siener dat die munisipaliteite bankrot speel, ‘n saak wat deesdae groot aandag kry as gevolg van die totale ineenstorting van munisipaliteite deur die land. So groot is hierdie ineenstorting dat reeds meer as 300 dorpe se inwoners by NBU aangesluit het, ‘n belastingskanaliserings-organisasie wat poog om inwoners weer van skoon water en funksionerende sanitasiegeriewe te voorsien.

Siener sien ‘n verskriklike bloedbad wat in Johannesburg gaan plaasvind. Min mense sal onthou van die nagaanval wat in 1995 vir Johannesburg beplan is waarin Blankes uitgemoor sou word. Omdat die plan egter uitgelek het is dit tot ‘n latere datum uitgestel en wag nou om die draai.

Swartes dwarsdeur Suid-Afrika wag op ‘n sekere teken voordat hulle die Blankes aanval. Johannesburg en ook Pretoria sal hulle hoofteikens wees omdat daar so ‘n groot konsentrasie Blankes woon.

Siener het ook die teken gesien waarvoor die Swartes wag. Hy het gesien dat ‘n Swartman wat lank in die tronk was vrygelaat word, daarna ‘n beroemde persoon word waaroor die hele wreld praat, dan sterf en sewe dae lank in staatsie lê voordat hy begrawe word. Wie anders as Mandela kan die Swartman wees? Siener sien hoe daar vuurvonke rondom die graf uitslaan en dit dan vlamme word wat dwarsdeur die land hardloop. ‘n Vuurbal rol vooruit reguit na Johannesburg waarna ‘n emmer bloed omval. Siener sien dat dit ‘n tweede Bloedrivier word met die verskil dat duisende mense sterf.

Dan sien Siener ‘n baie bemoedigende gesig: soos wat geen Voortrekker binne die laer van Bloedrivier gesterf het nie, sterf ook nou niemand wat bnne die laer is nie. Die vraag is waar hierdie laer gaan wees aangesien dit tog fisies onmoontlik is om laer te trek soos wat die Voortrekkers dit gedoen het. Maar Siener antwoord self hierdie vraag as hy sê dat elkeen wat in sy hart reg is, reeds binne-in die laer is ongeag waar hy woon.
Wat gebeur met diegene wat hulself op daardie stadium buite die laer begeef deurdat hulle in oortuiging aan een of ander rasgemengde instansie behoort of dalk nog nie vir Jesus aangeneem het nie? Siener noem drie dinge in hierdie verband:


1. Eerstens dat diegene wat die Afrikanervolk verraai het, sowel as hulle meelopers, op ‘n dag sal besef dat die gesigte van Siener werklik van die Here was, en dan begin hulle bid dat hulle die verskriklike dinge gespaar sal bly.

2. Tweedens hoor Siener geweerskote en mense wat skreeu wanneer die emmer bloed omval. Hy sien hoe Swartes hardloop om Blankes dood te maak maar wanneer hulle by die ingange kom van mense wat reeds in die laer is, sien hulle die hekke en ingange nie raak nie en gaan dan na die bure. God slaan dus die moordenaars met blindheid om die ingange na mense wie binne die laer is, nie raak te sien nie. Dit laat mens onwillekeurig dink aan Israel wat in ballingskap in Egipte was en bloed aan hulle deure en kosyne moes smeer sodat die Engel verby hulle deur sou gaan om sodoende net die Egiptenare met die dood te tref. So sal die bloed van die Lam diegene in die Afrikanervolk wie se harte binne God se laer is, se lewens spaar. Mens kan nie eers dink hoe verskriklik dit gaan wees vir die wat buite daardie laer is nie.

3. Derdens sien Siener hoe diegene wat die groot verraad gepleeg het besef dat hulle moet vlug, en hy sien hoedat hulle nie eers tyd het om hulle vensters toe te maak nie sodat die gordyne in die wind wapper en hulle letterlik alles agter laat.

Hierna sien Siener ‘n skeiding met die verraaiers eenkant en diegene wat binne die laer is aan die ander kant. Dié binne die laer stort trane van dankbaarheid omdat hulle nie in die skoene van diegene buite die laer staan nie aangesien daar verskriklike dinge op hulle wag. Hierdie gesig laat mens besef dat dit nou die tyd is om ons ontspoorde volksgenote te oorreed om te draai voordat dit te laat is, diegene wat ‘n oor het om te hoor.

Tydens die Rivonia-verhoor vroeg in die sestigerjare het dit aan die lig gekom dat Mandela en sy comrades van plan was om Johannesburg in ‘n vlammehel te omskep ten einde die regering omver te werp, ‘n aanslag wat steeds in hul beplanning is en waarvan NI, die regering en die polisie deeglik bewus is. Blanke lede van hierdie organisasies staan onder druk en sal nie waag om die Blankes daaroor in te lig of te waarsku nie. Nog minder sal Swartes die Nag van die Langmesse aan die groot klok hang. Daar is wel gepraat van 50 000 taxis wat gebruik gaan word, en alle vulstasies in Johannesburg wat beset sal word. Dit kan nie meer ver wees nie maar vir dié wat dit weet en geestelik en fisies voorberei, sal dit nie so erg wees, het Siener gesê. Sorg ook dat u genoeg kos, water, mediese voorraad en wapens tot u beskikking het en beveilig u woning.

Soos wat die Voortrekkers sewe dae gehad het om die Gelofte af te lê voor die groot slag by Bloedrivier gelewer is, so sal die Afrikanervolk weer sewe dae hê om hom voor God te verootmoedig terwyl Mandela in staatsie lê..

Die Afrikanervolk gaan God se straf ontvang omdat hy van God se weë afgedwaal het. Soos by Bloedrivier sal hy die dood in die oë staar net om daarna die verlossing van die Here gade te slaan.

Siener sien drie dinge voor en tydens die aanval:
Eerstens sien hy die Swartes in Johannesburg wat onder mekaar praat. Dit is duidelik dat hulle iets duister bespreek wat ander nie moet hoor nie. Dan kom ‘n Swarte en druk ‘n geweerloop in Siener se gesig. Net voor die sneller getrek word, kom ‘n hand van bo en klap die geweer weg sodat dit in ‘n heeltemal ander rigting skiet.

Tweedens gebeur daar iets vreemds: Swartes begin hardloop en opmekaar te skiet terwyl Blankes eenkant staan en kyk hoe hulle mekaar uitwis. Dit laat mens onwillekeuring dink wat met die Medianiete in die tyd van Gideon gebeur het. In Rigters 7 lees ons dat Israel elkeen bly staan het op sy plek waarop die hele laer van die Medianiete hardloop, skreeuend vlug terwyl die Here die swaard van die een teen die ander een rig.

Diegene wat vandag binne die Here se laer is gaan iets soortgelyk aanskou en besef dat die Here vir hulle ingetree het. Siener sien dat die hele wêreld oor hierdie wonderwerk praat en sê:: "Kyk wat het God vir die Boerevolk gedoen!"

Derdens sien Siener hoe ‘n klomp Blankes na Prieska gaan om wapens te gaan haal wat die Duitsers vir die Afrkanervolk gestuur het. Daarna slaan die oorblywende verraaiers op die vlug. Hy sien ‘n man wat.met net sy broek aan sy bas, na Durban vlug, waarna ‘n Bybel oopval met ‘n belofte van God dat die boerevolk hierdie vyand in der ewigheid nooit weer sal sien nie. Dit herinner ons aan Israel toe die Egiptenare hulle tot by die Skelfsee agterna gesit het. In Exodus 14 sê Moses aan sy volk dat hulle moet vasstaan en die wonderwerk van God aanskou want soos hulle die Egiptenare daardie dag sal sien, sal hulle hul nooit weer in der ewigheid sien nie, dat hulle stil moet wees want die Here sal vir hulle stry.

Siener het ook gesien dat Duitsland, een van ons stamlande, ‘n deurslaggewende rol in die Afrikanervolk se vrywording speel. Net voor Duitsland betrokke raak sien hy dat daar ‘n tyd aanbreek waar geen ander buitelandse volk iets met die Boere te doen wil hê nie. Dan word daar drie blou (Duitsland se kleur) briewe agtereenvolgend op die parlement bedien.

Die eerste brief maak die klomp parlementslede baie ongemaklik. Die tweede laat hulle paniekerig rondspring, en die derde laat hulle die hasepad kies.

Siener sien hoe die Duitsers met vyf oorlogskepe vol wapentuig na Suid-Afrika vertrek. Dit word in Luderitz ontskeep en vandaar na Prieska vervoer.

Aanvanklik het kritici drie besware teen hierdie gesig geopper. Eerstens het hulle gesê dat Duitsland geen oorlogskepe meer het nie aangesien hulle aan die einde van die Tweede Wreldoorlog, ‘n verdrag onderteken het om geen oorlogskepe verder te bou nie. Tweedens is Luderitzhawe te klein en te vlak vir groot oorlogskepe. Derdens is die 800 km lange spoor na Prieska al vir baie jare lank onder sand toegewaai.

Op 20 November 1996 berig Die Burger: “Die eerste groot Duitse oorlogskip sedert 1938 het pas in Kaapstad aangedoen en is deur vier Duitse fragatte vergesel.” Is dit toeval dat vyf Duitse skepe daardie jaar in Suid-Afrika aangedoen het? Nee, niks is toevallig nie, en is daardie besoek ‘n proeflopie met die oog op die toekoms.

In Januarie 1997 het Duitsland 56 miljoen dollar bewillig, nie net om Luderitzhawe groter en dieper te maak nie maar ook om die spoorlyn na Prieska te herstel en op te gradeer sodat dit tans bykans dubbel die spoorvrag kan dra. Hierdie reuse werk is in September 2000 voltooi.

God is reeds aan die werk en sal die huidige heidense onreg nie onbepaald laat gedy nie en nog minder die werke van sy hande laat vaar. Siener sien verder dat nadat die Duitsers die wapens aan die Boere gegee het, dinge vinnig verander, die vyand nie meer veel weerstand bied nie en dan die hasepad kies. In daardie tyd is daar nie brandstof nie, myne en ander instansies kom tot ‘n stilstand en lewensmiddele is skaars.

En toe klap die eerste skote van die gewapende vryheidsstryd by Kimberley. Siener sien hoe die vyand na Vereniging vlug waar hy weereens op sy baadjie kry. Daarvandaan vlug die laaste van die vyand na Durban en verlaat Suid-Afrika.

Daarna sien Siener ‘n lang tafel met baie volke wat daar rondom sit met Duitsland aan die kop as die magstigste nasie ter wêreld, en Suid-Afrika aan sy regterhand as die mees gesëende volk in die wêreld. Rusland sit heel aan die onderpunt as ‘n onbenullige nasie en Brittanje is nie eers teenwoordig nie omdat dit heeltemal ondergegaan het. Dit wil voorkom of Engeland uiteindelik sy straf sal kry vir al sy landrowery en menseslagting dwarsdeur sy bestaan.

Siener het ook ‘n gesig gehad oor die teruggawe van geroofde Boerebates. Die Boerevolk kry sy geroofde eiendom terug sonder ‘n sent skuld daarop. Ons besef nie eers hoe erg ons besteel is van dit wat aan Suid-Afrika behoort nie. Vandag besit volksvreemdes tot ons minerale rykdomme. Volksinstansies wat aanvanklik deur volksgenote opgebou is, is sonder meer aan volksvreemdes verkoop. Siener sien hoe die parasiet-ondernemings hulle wurggreep op Suid-Afrika verloor en die land met groot finansiële verliese verlaat. Groot internasionale instansies wat die ANC met groot somme geld ondersteun het, verloor al daardie geld deur ‘n soort nasionalisering deur die Boere uitgevoer op die bates wat hier agter gelaat is.

Baie volksgenote is bekommerd omdat die Afrikanervolk nie tans ‘n leier het nie. Baie jakkalse het sedert die sluipmoord op dr Verwoerd op die toneel verskyn, verraaiers wat meesal uit goeie ouerhuise gekom het maar hul eie voortbestaan probeer bewerk het deur aan die volksvyande gedienstig te wees. Onder ‘n betroubare regering sou hulle die doodstraf vir hulle verraad ontvang het maar in die nuwe Suid-Afrika het alle waardes omgedraai en is hulle met eregrade en groot somme geld vereer. Hierdie onvergeeflike verraad het gemaak dat die Boervolk nie maklik weer enige ‘jakkals’ sal vertrou nie.

Maar genadiglik sien Siener in een van sy gesigte die nuwe leier na vore tree, ‘n Boereleier, ‘n man met ‘n grys baard in ‘n bruin pak wat soos ‘n Moses van ouds na vore kom om die volk te lei tot vryheid. Een van die besondere gawes van hierdie man is om volksgenote op te beur en op te vorder om saam te staan. In presies watter stadium hy navore tree, is nie duidelik nie.

Siener het ook gesien dat die Duitsers weer Suidwes in besit neem, en dat Zimbabwe en Zambië weer deel van die groter grondbesit word. Vir baie jare was laasgenoemde twee lande dié Afrikalande met die mees produktiewe opbrengste maar is vandag so verarm deur Swart bewind dat hulle nie meer lank staande kan bly nie.

Siener sien dat Europa die skrootwerf word met oorskot van die swak Swart Afrika-afval en dat dit die wêreld so erg tref dat ‘n groot depressie intree want hierdie produk teer graag op ‘n ander se hardverdiende bates en verskuif dan na ‘n volgende gasheer. Vir gelowiges in Europa word dit so onhoudbaar dat hulle na Suid-Afrika verhuis.

In daardie stadium sal Suid-Afrika nie net die veiligste land in die wëreld wees nie, maar ook die enigste Christelike bastion.

Die Here sal nie toelaat dat ons volk hier in die vloed van Swart Afrikanisme verdrink nie maar ons toelaat om die reddingstou aan ander gelowige volke uit te gooi. Daardeur sal Suid-Afrika ook goedgeskoolde volkslui uit die buiteland verkry wat tot groot aanwins vir die heropbou van ons land sal wees.

In samevatting moet ons as volk erken dat ons afgedwaal het van die Here se weë en nou soos Israel van ouds die straf op die Babelisme ontvang wat ons verdien. Maar soos God Israel na ‘n tyd verlos en herstel het, sal Hy dieselfde met die Boerevolk doen. Die pad na herstel loop egter deur ‘n bloedbad maar volgens Siener genadiglik van korte duur sal wees.
Intussen moet ons ons weerloosheid afskud, ons geestelik instel op wat voorlê en op alle maniere weerbaar word want binne die laer sal net weerbare volksgenote staan. Diegene wat Jesus aangeneem het en hulle volk geen onreg aangedoen het nie, is reeds binnekant die laer en veilig. Vir hulle sal die woorde van Psalm 91 waar word: “Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien."

 

Die Swart Gevaar

Dit het tyd geword om te bespreek wat Siener oor die swartes gesien het. Omdat daar soveel onwaarhede onder Siener se naam versprei word kan ek onmoontlik nie al die mites individueel aanspreek nie. Ek gaan hoofsaaklik bespreek wat Siener wel gesien het, en miskien een of twee mites bloot le. Dit sal ook net reg wees as ek die “swart gevaar” wat Siener wel gesien het in perspektief bring.

1. Na die rebellie van 1914 is Siener tronk toe vir sy aandeel in die rebellie. Tydens sy gevangeskap is opgeteken dat hy die volgende aan Mnr W Lourens ‘n mede gevangene vertel het,” Of ek en jy nog sal leef weet ek nie, want dit sal nog lank wees, want ek sien nog moeilikheid hier in ons land ook met die swartes en wittes hier en daar, maar ons eintlike doel sal bereik word, dat ons vlag weer skoon sal hang oor ons land met 'n republiek in Suid-Afrika."

My Kommentaar,

Siener het gese dat daar moeilikheid in ons land tussen wit en swart kom, maar slegs hier en daar.

2. Volgens Oupa Krause, ‘n senior OB lid wat vir Siener geken het, het Siener die volgende gesê: 'Baie van die Engelse ens. word "ons"- gesind, want hulle kan ook nie anders. Hulle het geen hoop. (Ons moet net sorg dat ons alles in goeie orde bring, nie weer halwe werk doen). Baie van die swart volke en kleurlinge word ook ons vriende, want ons gee regverdigheid. Die Engelsman is nie meer hier om hulle te verpes. Ons boere word die sendelinge van die wêreld veral die ooste.' 'Baie van die swartes sal by ons staan. Die koelies trap na hulle land. Hulle besittings bly agter, maar hulle neem baie goue-goed saam. Goed in die vorm van juwele ens. Die Jode gaan na hul staat, maar wonderlik word ons goeie bure dan.'

My Kommentaar,

Siener het gese dat baie van die swart volke en kleurlinge ons vriende sal word omdat ons regverdigheid bring. Ook dat baie van die swartes by on sal staan.

3. Volgens die Vierkleur Wapper weer van Prof AWG Raadt het Siener gesien hoe ‘n swart kryger dreigend uit die gras orent kom en skielik weer in mistige newels verdwyn.

My Kommentaar,

Die swart kryger wat in mistige newels verdwyn nadat dit uit die gras orent gekom het kan na niks anders as ‘n bedreiging vanuit swart geledere verwys wat verdwyn voor dit op ‘n hoogtepunt kom nie. Wat ironies hiervan is is hoe sommige Siener ontleders juis die gesig gebruik om die sogenaamde “nagaanval” met die visioen motiveer deur na te laat om die hele visioen aan te haal.

Volgens Siener gaan die Swart gevaar kwyn voordat dit sy volle potensiaal bereik, dit gebeur spontaan sonder dat ons dit aanhelp.

4.Om die perspektief te bring is dit noodsaaklik dat ek ook die boom wat pluiens soos deur Jan Pertus opgeteken bespreek. “De siener gewaar 'n groot boom in ons land en die begin somaar van bo af weg te krummel of te 'pluiens' so's hy self dit noem, en te vergaan, sodat daar 'n gat in die grond blij, waar die boom gestaan het. Daarna siet hij in die Vrijstaat en Transvaal elk 'n pragtige bloue boom verrijs en die dra pragtige druiwe korrels, ongeveer so groot als 'n fatsoenlike perske. 'En wat beteken dit? Vraag die toehoorder, helemaal verbijsterd. 'Die antwoord is: 'Wel, dis ons Regering wat tot niet gaat en twee ander Regerings wat opkom in Vrijstaat en Transvaal.”

My Kommentaar,

As na die visioen soos deur Jan Petrus opgeteken gekyk word is dit onduidelik of dit na ‘n swart of wit regering verwys. Siener praat slegs van ons regering, maw die regering oor “ons” maw sy volk. Dit kan as voorbarig gesien word om te glo dat die “boom” wat “pluiens” die swart regering is. As die visioen van die Swart Kryger wat in die mistige newels verdwyn hiermee vergelyk word is dit maklik om te verstaan dat dit dieselfde gebeurtenis is waarna in altwee visioene verwys.

As die boonste verduideliking in ag geneem word is dit maklik om te verstaan dat die verdwyning van die “swart bedreiging” wat op ons gerig is saamval met die beëindiging van die regering wat op daardie tydstip oor die Afrikaner Volk is. Vir volledigheid moet ek ook noem dat die volgende gebeurtenis in ons land na die ineenstorting van die regering wat verantwoordelik was vir die “swart gevaar” die vestiging van twee boere republieke gaan wees. Maak asseblief ‘n nota dat die boere republieke slegs die begin van ons moeilikheid is en nie die einde daarvan nie.

5.(a)Omdat daar soveel leuens versprei word oor die kis wat in die graf afsak het ek geen keuse as om dit ook te bespreek nie. “ 'n Pragtige vrou wat geel aangetrek is toe word sy kaal. Engelse vrou is pragtig mooi opgetooi met linte. Die linte draai een vir een af tot sy kaal staan dan sterf sy. Toe kom daar brede planke uit en dit is die begravenis van die Staten Bond. Ek sien 'n doodskis wat in 'n graf afsak, Die lotgevalle van die huise, en die slegte sake wat dit beheer, word só voorgestel:”

5.(b)“Ek sien 'n doodskis wat in 'n graf afsak, vure wat uitkom, maar een groot vuur wat voor uitkom. Nakende mense verskyn. Oom Niklaas sit by 'n tafel en hy breek die tert deur. Dit is donker maar silwer letters verskyn op 'n blikplaat.

My Kommentaar,

Die twee visioene wat na dieselfde gebeurtenis verwys word as bewys gebruik dat wanneer Mnr Mandela finaal sy kop neerlê vuur vanuit sy graf oor die hele land sal versprei. Siener het nooit so iets direk indirek of suggestief gese nie.

Siener het dit self beskryf as die begrafnis van die Statebond. Die pragtige vrou is England wat een vir een van haar kolonies afstand doen tot sy naak is en sterf. Die nakende mense is die boervolk wat kaal gaan wees teen die tyd wat England ondergaan. Ons gaan wel kaal wees maar ten minste is dit nie ons begrafnis nie.

Ek hoop die skrywe sal ‘n paar mites rondom Siener en die Swart gevaar blootle asook verduidelik wat gaan met die verdwyning van die swart gevaar en daarna gebeur.

Groete,

DW